Общинските съветници от БСП сигнализират финансовия министър за продажбата на салона за клиенти на НАП

DSC08727ДО:

Владислав Горанов

Министър на финансите на Република България

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

от група общински съветници от Общински съвет – град Ямбол,

Относно: Запазване на Салона за обслужване на клиентина Националнатаагенция за приходите – офис Ямбол

Уважаеми министър Горанов,

Обръщаме се към Вас, за да Ви информираме за сериозен проблем на територията на град Ямбол.

На XX-то редовно заседание на ОбС – община Ямбол, проведено на 26.05.2017 год., по точка 16 от дневния ред, по предложение на Кмета на Ямбол г-н Георги Славов, мнозинството съветници от Общинския съвет гласуваха продажбата на имот по Закона за общинската собственост, представляващ самостоятелен обект  с идентификатор 87374.537.152.4.1 / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто петдесет и две точка четири точка едно/ по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 201 /двеста и един/ кв.м, партер  в четириетажна монолитна масивна сграда с идентификатор 87374.537.152.4 по КК на града, построена в УПИ IV 152, кв.81.

Цитираният по-горе обект, към днешна дата е  Салон за обслужване на клиенти на Националната агенция за приходите – офис Ямбол на ул. „Кабиле” 1. Обектът е актуван като общинска собственост на 7 март 2013 г., а останалите етажи в сградата са собственост на НАП.

Притеснени сме от желанието на общината да продава нещо, което ежедневно се ползва от стотици граждани, при условие, че е практика същата да предоставя безвъзмездно сгради за ползване на редица други държавни институции.

Проверка показва сериозен проблем, който ще произлезе от тази продажба. По данни на Системата за управление на опашките, от началото на годината досега, през гишетата на работещите в Салона за обслужване на клиенти на НАП – Ямбол са преминали 23 858 души, което е средно 251 души на ден. Отделно в същия салон е разкрит и офис на банка, в която без такса по ЕГН, се плащат данъци и здравни осигуровки на физически лица, които биха заплатили по 4 лв. за всяко едно от трите платежни нареждания за вноски по осигурителните фондове, ако отидат да ги платят в друг офис на същата банка или в друга банка. Този банков офис обслужва най-вече безработните. Обслужва и едноличните търговци без нает персонал, които са относително високо ниво в структурата на микропредприятията в нашия град. Те изобщо не фигурират в броя на взели си бележка от Системата, така че вероятно средно на ден през Салона на първия етаж в сградата преминават близо 300 души.

Запознати с естеството на работа на приходната администрация твърдят, че ако се наложи да освободи Салона, ще трябва да се освободят площи и за данъчните досиета на задължените лица, за които има строга данъчна и осигурителна тайна и дори и полиция, и прокуратура нямат право на достъп до тях без разпореждане на съда.

Убедени сме, че  правейки предложението за продажба на този имот, общинската администрация  не се е водила от принципа имотите и вещите общинска собственост да се управляват в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, а да получи определена сума за финансиране на градски инфраструктурни проекти.

Но ние като общински съветници сме длъжни да се съобразяваме с мнението на гражданите, да защитаваме техните интереси. А те са в комплексното обслужване на хората на едно гише. Триста души, които доброволно декларират доходите си и се самоначисляват – това са приходите на държавата. Данъчната материя е твърде динамична, понякога на гражданите се налага да обикалят по горните етажи и пак да се връщат в Салона за обслужване. Ако той се измести в друг имот това ще създаде затруднения. Ако салонът се вмести на горен етаж, също ще се създаде ситуация, при която големият ежедневен поток от хора ще се насочи към този етаж от една страна и от друга – определен дискомфорт, тъй като няма достатъчно физическо пространство, а и ще е затруднен достъпа на хора със специални нужди и на майките с деца. Дори самите данъчни служители ще бъдат затруднени в изпълнение на своите задължения, а те също са ямболски граждани.

Считаме, че с това си действие общинската администрация се противопоставя на държаваната политика за приходи.

Възмутени сме от циничното отношение от кмета на ЯмболГеорги Славов към гражданите, който на заседанието на Общинския съвет заяви, че не го интересува обслужването на ямболци – това е грижа на НАП, а е важно за общината да получи пари. Георги Славов: „…нека да не забравяме, че община Ямбол е самостоятелна административна единица и е натоварена по закон и очакванията на хората са да решим една огромна част от проблемите, които са проблеми в ежедневието на хората и общината е може би най-разностранно натоварената като очакване и по закон, като задължение, да реши проблемите на хората в ежедневието. Докато специализираните институции, каквото се явява НАП си е строго специализирана и тя събира парите на хората от данъците, прави данъчни проверки, следи изобщо за данъчната фискална система и начина на събиране на средствата, единствено и само….НАП си е отделна институция, с отделен бюджет, с отделни вменени по закон задължения, които тя трябва да изпълнява. Там си има директор на централно ниво, има си и регионални директори, има си и местни. Държа само да споделя, че това тук въобще не е на ниво местен директор на НАП, на ниво регионален и на национално ниво, тъй като отдавна структурата е вече регионална и местния директор и началници имат по-скоро спомагателни и управленски функции, а и с тях сме се разбирали и продължаваме да се разбираме прекрасно….Въпрос на вътрешно ваше усещане и на защита на интересите на града, и на ямболлии е дали това ще го правим и ще губим едни пари постоянно или ще си защитим интереса пред държавата, така както аз досега не съм имал случай НАП да влезе на проверка в община Ямбол, да констатира примерно, че има проблеми с ДДС-то и ние да сме ги помолили официално с писмо моля, опростете ни примерно „Х“ ДДС, защото ние сме община и те да са ни го опростили. Не, събират ни го и то с данъците и с лихвите, защото такъв е закона и хората си вършат работата. Тогава, когато имахме да събираме 2 млн. лв. от Министерството на отбраната, точно пред публичните изпълнители и през НАП не бяхме уважени и заради това загубихме 500 хил. лв. даже и повече средства, защото държавата застана да защитава интересите на Министерството на отбраната, а не интересите на общината. Изтече давностния срок, защото ни забавиха повече от година и от това загубихме, независимо от съдебните спорове, които спечелихме и то точно спорейки с тези институции…“.

От друга страна от кметът Славов наеглижирадържавната приходна политика, още повече, че за зам.-министър на финансите бе назначен Директора на ЦУ на НАП Бойко Атанасов.

Според нас, не са водени активни разговори с държавните институции, за да се намери решение на проблема, както с безвъзмездно ползване на имота от НАП(както беше в по-ранни години) или с евентуална замяна на имота с друг държавен.

Г-н министър,

Обръщаме се към Вас с това открито писмо докато все още не е късно и могат да се проведат разговори, без да се накърнят интересите на ямболци, на общината и държавата и очакваме активна намеса от Ваша страна за решаването на този казус.

Ние  се надяваме да намерим колективното съзнание  да защитим интереса на всички страни и сме убедени, че в диалога винаги ще изникнат допирни точки.

Приложение: Препис – извлечение отПротокола на XX-тото заседание на ОбС – Ямбол, по точка 16 отдневния ред.

С уважение:

 

1.  Катя Георгиева /п/

2. Капка Йоргова /п/

 3. Мариета Сивкова /п/

 4. Стефан Стоянов /п/

5. Светослав Стоев /п/

6. Антоанета Антонова /п/

 7. Румен Банков /п/

About the Author :

Leave a reply