Общинските съветници в Болярово избират съдебни заседатели

IMGP8880aНа 29 май 2014 г. Общински съвет – Болярово проведе своето тридесет и трето заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: изпълнението на условията, определени от ОбС в договорите по извършените продажби на общински недвижими имоти и взетите мерки от общинската администрация при неизпълнение; организация на работата на общинската администрация по Закона за военните паметници и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и Закона за ветераните от войните; отчет за организацията на работата на общинската администрация по Стратегията за интегриране ромското население в община Болярово за периода до 31.12.2013 година; изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината; одобряване на проект ПУП-ПП на “Главен клон І -първа част” към Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа гр.Болярово, от ПИ 05284.270.287 до гр.Болярово ОКЕ 359; продажба на пътни превозни средства – общинска собственост; предоставяне под наем на помещение с идентификатор № 05284.501.1.10 с площ 35,52 кв.м. – частна общинска собственост на Асоциацията на земеделските производители в България; продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на с.Странджа; продажба на поземлен имот № 029003 по картата за възстановена собственост на с.Камен връх – частна общинска собственост; продажба на поземлен имот № 018029 по картата за възстановена собственост на с.Дъбово – частна общинска собственост; продажба на поземлен имот с идентификатор № 69208.16.730 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Стефан Караджово; отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 69208.501.639 по кадастралната карта на с.Стефан Караджово за срок от седем години; предложение за комисия на ОбС Болярово за избиране на 12 съдебни заседатели за Районен съд гр.Елхово, съгласно протоколно решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр.Ямбол; предложение за промяна по решение № 363, взето с протокол № 32 от заседание на 25.04.2014 г. на Общински съвет – Болярово по т.8 от дневния ред.

Лора Величкова

About the Author :