Общинска организация на инвалидите-Ямбол свиква годишно отчетно изборно събрание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – П О К А Н А

УС на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза

“Общинска организация на инвалидите-Ямбол” гр.Ямбол, /съгласно Устава на ООИ-Ямбол/

свиква

Годишно отчетно изборно събрание на “Общинска организация на инвалидите – Ямбол”

на 15 Юни 2021 година от 9:00часа в Клуб на инвалида в гр.Ямбол, ул.”Търговска”120 

при следния дневен ред:

т.1. Отчет за дейността на УС на ООИ-Ямбол за 2020.

т.2. Отчет на КРК за същия период.

т.3. Отчет на бюджета за 2020 година и приемане на бюджет за 2021 година

4. Избор на председател на УС ичленове на УС.

5.Избор на ,председател на КРК и членове КРК на ООИ-Ямбол.

6.Премане План за предстоящи и следващи дейности.

7.Избор на делегати за Общото събрание на РО.

Всички членове да бъдат уведомени лични и по телефона до 15.05.2021г.

20.04.2021                                                                                  УС на ООИ-Ямбол – гр. Ямбол

About the Author :

Leave a reply