Община Ямбол ще подпомогне хората с увреждания в кандидатстването по програми

Община Ямбол ще подпомогне хората с увреждания да кандидатстват за финансиране по проекта за достъпна жилищна среда. Това заявиха кметът на Ямбол Валентин Ревански и неговият заместник Енчо Керязов на пресконференция в Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в Ямбол. На нея бяха представени възможностите за кандидатстване и включване в програмите на Министерството на труда и социалната политика – „Достъпна жилищна среда и лична мобилност” и “Предоставяне на грижи в домашна среда”. Те са достъпни за втора година, но за първи път представители на община Ямбол направиха подробни разяснения с идеята да стигнат до повече хора.

“От страна на община Ямбол ще бъде оказана максимална подкрепа на хората, които искат да кандидатстват. Проектът трябва да бъде изготвен за сметка на кандидата и изпълнен от архитект. Искам да призова ямболските проектанти да бъдат съпричастни с хората с увреждания, да помогнат и да им окажат безвъзмездна подкрепа. В бюджета на община Ямбол няма заложени средства за такава помощ, но ще направим всичко възможно да помогнем желаещите финансово, за да могат да се възползват колкото може повече хора. Лично аз ще даря една от моите заплати за покриване на такива разходи”, заяви кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Директорът на дирекция “Хуманитарни дейности” в община Ямбол Неда Бъчварова разясни подробности за програмите.

Основната цел на Национална програма „Достъпна жилищна среда и лична мобилност” е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване. Необходимите документи за кандидатстване се подават до 12.05.2020 г. включително на хартиен и електронен носител в Министерството на труда и социалната политика. Програмата „Достъпна жилищна среда и лична мобилност” има два компонента:

Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващите жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин;

Компонент 2 „Лична мобилност” – за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.

Човек с трайно увреждане може да кандидатства в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления.

Финансовата рамка на проектните предложения по Компонент 1 е между 10  000 лв. с ДДС (мин. стойност) и 100 000 лв. с ДДС (макс. стойност) на едно проектно предложение.

Финансовата рамка на проектните предложения по Компонент 2 е до 8 000 лв. с ДДС (макс. стойност) на едно проектно предложение.

Съдействие от страна на община Ямбол гражданите могат да търсят на телефон 046/681 404, мл. експерт Трифонова, а необходимите документи са публикувани на официалния сайт на община Ямбол  и официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика.

Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда” е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

За да получат такава помощ хората с трайно намалена работоспособност от 80 до 89,99 на сто или на възраст над 65 г., които не могат да се самообслужват трябва да подадат заявление в община Ямбол, ако отговарят на съответните условия:

  • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
  • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
  • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
  • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
  • да не са включени в механизма лична помощ;
  • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.
About the Author :

Leave a reply