Община Ямбол ще подпомага семействата с деца

Ямбол, 31.12.2020 г.

Общинските съветници приеха на сесия предложената от ръководството на община Ямбол Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол. Досега в Ямбол липсваше подзаконов нормативен акт, въз основа на който да се отпускат финансови средства за подпомагане на семейства с деца.

Приемането на Наредбата има за цел стимулирането на раждаемостта в община Ямбол и задържането на млади хора в нея, както и преодоляването на отрицателния прираст на населението, раждането на деца от малолетни и непълнолетни майки и преждевременното им напускане на училище.

В Наредбата са разписани ясни правила за предоставяне на помощ за новородени деца в Община Ямбол, като са определени реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ при раждане на дете.

Прилагането на Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол ще е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, но не и с ангажиране на допълнителен човешки ресурс.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ чрез разгласяване в местно печатно издание и ще бъде публикувана на страницата на община Ямбол.

На сесията беше приета и план-сметката за битовите отпадъци, няма да се повишава такса смет за 2021 година, въпреки че на този етап се дофинасира от община Ямбол, завишените разходи са във връзка с повишените отчисления за депониране към РИОСВ.

Общинските съветници гласуваха и намаляване на месечното възнаграждение на управителя на „ДКЦ № 1 – Ямбол“ ЕООД д-р Венцислав Славов в размер до четирикратния размер на минималната месечна работна заплата в България за съответния месец, считано от 1 януари 2021 г., за срок от четири месеца. Правените разходи за месечна заплата на управителя на дружеството надвишават в пъти реализирания дивидент в годишен аспект. Освободените средства от трудовото възнаграждение ще бъдат инвестирани в подобряване на здравното обслужване на населението на Ямбол и областта.

Пресцентър на община Ямбол

About the Author :

Leave a reply