Община Ямбол унищожава документи за устойчивостта на Безистена

DSC09070Европейският проект за реконструкция на емблемата на града – Безистена, е пример как община Ямбол унищожава документи, за да прикрие проблем с безопасността и устойчивостта на сградата.

По проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. община Ямбол изпълни обект: „Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр. Ямбол“ на стойност над 2,5 млн. лв

bezisten-3Строителството на обекта стартира през юли 2013 г.  В процеса на изпълнение се констатира необходимост от укрепване на основите, което изисква ново конструктивно решение и води до допълнителни строително-монтажни работи, затова през септември същата година строителството е спряно. Изготвен е и е одобрен проект за укрепване на сградата и през месец май 2014 г. строителството е възобновено, като са възложени допълнителните строително-монтажни работи на изпълнителя. Строителят приключва обекта през декември 2014 г. Тези обстоятелства са видими и проследими от публикуваната информация в сайта на Агенция за обществени поръчки.

Bezisten-yambol-e1531489510319Междувременно, в края на 2014 г. община Ямбол събира комисия по повод на предстоящото приключване на строително монтажните работи на строежа и поради необходимостта да възложи обследване на цялата сграда, вкл. и за сеизмичната й осигуреност, в изпълнение на задължението й по Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

В комисията е поканен да участва проф. Йордан Милев от Университета по архитектура, строителство и геодезия, на който чрез „ЙОДА“ ООД през януари 2015 г. е възложено да изготви конструктивното обследване, след окончателно приключване на строителните работи.

Проф. Милев го изготвя и предава месец по-късно, като то е прието без забележки с констативен протокол лично от кмета на община Ямбол. Финансирано е с 18 000 лв. от бюджета на общината. През февруари 2015 г. на заседание на Общински съвет – Ямбол, кметът заяви, че обследването не дава индикации за проблем със сградата.

Обектът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване през септември 2015 г. от ДНСК. Сега се посещава от туристи и в него се провеждат културни мероприятия.

Инженерната общност в Ямбол по време на строителството и след въвеждане на обекта в експлоатация не е преставала да сигнализира в публичното пространство, че обектът има конструктивни проблеми, които не са решени. След заявление по Закона за достъп до обществена информация за  предоставяне на  конструктивното обследване на Безистена, получен отказ,  две години дела и потвърждение от Върховен административен съд, че трябва общината да предостави документа, защото той е обществена информация, се оказа че същият е унищожен.

Унищожили са Конструктивното обследване на Безистена, докато документът е бил предмет на неприключило съдебно производство!

Скандално е между две съдебни инстанции и без законово основание да унищожават важен документ! Това е управлението на  община Ямбол – нагло гази закони, за да не оставя следи!

Водени от желанието да получим документа, се обърнахме към „ЙОДА“ ООД, която се управлява от съпругата на вече покойния проф. Милев. Тя бе отзивчива и предостави разпечатка на изготвеното от тях Конструктивно обследване на Безистена, с всички съпътстващи документи. Заключенията на проф. Милев са потресаващи –  че сградата е опасна и трябва да се укрепи.

В документа пише: „Носещата конструкция и фундирането в настоящото си положение са сеизмично неосигурени, съгласно действащите в момента в България нормативни документи“ и „Настоящото състояние на носещата конструкция може да бъде окачествено като неустойчиво равновесие, при което случайно външно въздействие (несиметрично натоварване на арките, много слабо земетресение, неравномерно слягане и др.) би довело до тяхното компрометиране и като следствие до разрушаване на цялата сграда“. Дават се препоръки за незабавно изпълнение. Те не са изпълнени!

Оказва се, че общината е извършила ремонт и дала допълнителни над 250 х. лв за укрепване на сградата, а такова реално не е осъществено и сградата продължава е опасна за ползване. Това е прикрито от община Ямбол и документът унищожен.

За да се въведе обаче обектът в експлоатация е нужно конструктивно обследване с положителни резултати. Тогава се появява второ обследване,  изготвено от инж. Тр. Влахов, същия, който изготви проекта за укрепване, реализиран от строителите. Няма данни общината да му е възлагала с договор изготвянето на това обследване, а и в документ секретарят на община Ямбол твърди, че няма съставен протокол за приемане на Конструктивното обследване на Безистена, изготвено от инж. Тр.Влахов.

Сградата е въведена в експлоатация в нарушение на нормативната уредба и по- точно на Наредба №5 за техническите паспорти на строежите, тъй като конструктивното обследване не е прието от възложителя, а и няма данни да има договор за възлагане на услуга между община Ямбол и инж. Тр. Влахов. Не е ясно качеството на обследването на инж.Тр. Влахов, тъй като няма данни то да  е проверено от експерти в община Ямбол и прието. Специалисти твърдят, че то е некоректно и с нагласени данни.

Състоянието на сградата е проблемно, а тя се ползва постоянно, наскоро бе монтиран и музикален инструмент – орган.

Не може да останем безучастни, като знаем констатациите на проф. Милев и това, че той беше експерт от най- високо в т.ч. и международно ниво.

При тези неясноти за реалното конструктивно състояние на сградата, би следвало да бъде преустановено ползването и и контролните органи – ДНСК, да възложат изготвяне на конструктивно обследване на независим експерт.

С Безистена се занимава Специализирана прокуратура, но разследването се протака и се удължават срокове.

Сградата се ползва, проблем има, а виновни – не!

Мариета Сивкова

About the Author :

1 Comment to “Община Ямбол унищожава документи за устойчивостта на Безистена”
  • Страхил
    July 7, 2019 - Reply

    Тях “няма кой да ги накаже”.

Leave a reply