Община Ямбол с одобрена инвестиционната програма за над 25,5 млн. лв.

yambolНа 05.07.2016 г. община Ямбол сключи споразумение за реализация на Инвестиционната програма на общината по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. възлиза на 25 515 436,05 лева. Одобрената инвестиционна програма е със срок на действие до 31.12.2023 г. В нея са включени общо 11 основни и 12 резервни обекта от градската среда, образователна, социална и културна инфраструктура.

До края на месец юли общината ще подаде проектни предложения за 50 процента от общия бюджет на програмата. В тях приоритетно са включени следните обекти:

1)                      Централните паркови площи, източно от Безистена, между ул. „Г. Раковски“ и ул. „Търговска“;

2)                      Участъкът от ул. „Г. С. Раковски“ между пресечката с ул. „Преслав“ и ул. „Ген.  Вл.  Заимов“;

3)                      Ул. „Преслав“: в частта й от пл. „Боровец“ до пресечката с ул. „Акация“.

4)                      Детска ясла „Мечо пух“;

5)                      ОДЗ № 14 „Свобода“ – сграда на ул. „Ал. Стамболийски“ №78;

6)                      ОДЗ „Пламъче“ – сграда Детска ясла „Слънчево детство“;

7)                      СОУ „Климент Охридски“.

На следващ етап ще бъдат изготвени и проектни предложения за основните обекти от културната инфраструктура: Художествена галерия „Жорж Папазов“, Младежкия дом и Музей  на бойната слава, както и за изграждане на Кризисен център.

Одобрената програма включва и резервни обекти, които ще могат да бъдат осъществени  в случай, че при изпълнението на основните обекти бъдат реализирани икономии и /или по оперативната програма остане неизразходван финансов ресурс.

Обновяването на предвидените обекти е в продължение на мерките за модернизирането на Ямбол – пешеходни улици в централната част на града, паркови площи и основни пътни артерии, както и по-добри условия в детските и учебни заведения. Реализирането им ще надгради извършеното до момента благоустрояване на града, отново с европейски средства. Ефектът от изпълнението на инвестиционната програма е подобрена градска среда и ново качество на живот за хората.

Всички одобрени за финансиране обекти – основни и резервни, са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ямбол, утвърден от Управляващия орган на ОПРР.

 

About the Author :