Община Ямбол спечели проект за създаване на Кризисен център за над 700 000 лв.

Ямбол, 4.09.2020 г.

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Създаване на Кризисен център”, конкретен проект от Инвестиционен приоритет “Социална инфраструктура” за реализиране на Инвестиционната програма на град Ямбол.

Общата стойност на проект „Създаване на Кризисен център” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. с номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0003-С01 „Създаване на Кризисен център в община Ямбол“, е 705 876,86 лева, е разпределена както следва: 599 995,33 лева европейско съфинансиране и 105 881,53 лева национално съфинансиране, предоставено по Оперативна програма „Региони в растеж“. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и бюджета на Република България, като отпуснатите финансови средства са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Проектът предвижда създаване на Кризисен център, който впоследствие ще осъществява дейности по предоставяне на социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация в община Ямбол.

С осъществяване на дейностите, заложени в проектното предложение ще се постигнат следните цели:

– осигуряване на икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората;

– намаляване на енергопотреблението и свързаните с това вредни емисии на парниковите газове;

– изграждане на достъпна социална инфраструктура;

– повишаване качеството на живот, социално включване и екологична среда;

– осигуряване на равен достъп до социални услуги чрез реконструкция на сградата за групите в неравностойно положение.

Пресцентър на община Ямбол

 

About the Author :

1 Comment to “Община Ямбол спечели проект за създаване на Кризисен център за над 700 000 лв.”
  • mitoko
    September 6, 2020 - Reply

    Aferim! Davaite!

Leave a Reply to mitoko Cancel reply