Община Ямбол призовава: Не изхвърляйте отпадъци на нерегламентирани места. Санкциите са до 2000 лева!

 

Ямбол, 09.08.2021 г.

Община Ямбол и Общинско предприятие “Паркове и зони за отдих и спорт” отново моли гражданите да не изхвърлят отпадъци на територията на града и в река Тунджа. Всички искаме да живеем в чист и подреден град, но това зависи единствено от нас.

Изказваме благодарност към “Водни атракциони” – Ямбол за оказаното безвъзмездно съдействие при почистването на реката. Припомняме, че започна и поетапното поставяне на камери за видеонаблюдение на различни места. При установяване на физически или юридически лица, които изхвърлят отпадъци на нерегламентираните за това места, санкциите са в размер от 50 до 2000 лева.

About the Author :

2 Comments to “Община Ямбол призовава: Не изхвърляйте отпадъци на нерегламентирани места. Санкциите са до 2000 лева!”
 • Атанас П. Атанасов
  August 13, 2021 - Reply

  ДО
  РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЯМБОЛ
  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА
  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ЯМБОЛ
  КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
  КМЕТ НА ОБЩИНА ТУНДЖА
  КМЕТ НА С. ОКОП, ОБЩ. ТУНДЖА
  КМЕТ НА С. КУКОРЕВО, ОБЩ. ТУНДЖА
  копие:
  МЕДИИТЕ

  ЖАЛБА – СИГНАЛ

  от АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
  – бивш служител в Драматичен Театър „Невена Коканова” гр. Ямбол
  адрес: гр. Ямбол, ………………..

  ОТНОСНО: Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на незаконни сметища

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
  Информирам ви, че лицето Михаил Лазаров, в качеството си на директор на Драматичен театър „Невена Коканова” – Ямбол, е отговорен за незаконното изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани и незаконни сметища в града и извън него.
  Години наред в резултат на множеството строителни ремонти в сградата на читалище „Съгласие” – Ямбол, както и в трите апартамента предоставени за ползване на театъра, се натрупваха огромни количества строителни отпадъци – вар, фаянс, плочки, теракоти, тухли и др. В случая директорът Михаил Лазаров даваше разпореждания на шофьора Иван Николов и указваше къде да бъдат изхвърляни отпадъците. Аз и останалите сценични работници бивахме задължавани да натоварваме служебния камион с отпадъците, след което ги изхвърляхме на избраните от него места, които представляваха нерегламентирани сметища. За това че изхвърлянето на отпадъците беше незаконно, съдех по реакциите на шофьора, който внимаваше тази дейност да не бъде разкрита и наоколо да не присъстват странични хора.
  Едно от тези сметища се намираше на „Обходен път Юг” откъм страната на ж. к. „Възраждане”. Камионът навлизаше в една отбивка (черен път), и там изхвърляхме отпадъците.
  Друго такова сметище се намираше на влизане в с. Кукорево отдясно, от западната страна на шосето.
  Изхвърляли сме огромно количество отпадъци и в с. Окоп, община Тунджа. В резултат на ремонтните дейности под зрителната зала, във връзка с инсталирането на отоплителни съоръжения, се бяха натрупали огромни количества отпадъци, които впоследствие бяха закарани в с. Окоп и изхвърлени на брега на един канал в западната част на селото. Спомням си че за целта прекосихме цялото село и след преминаването на някакъв мост завихме наляво по протежение на канала и там изхвърлихме отпадъците.
  В случай на необходимост мога лично да покажа местата на незаконните сметища, където сме изхвърляли въпросните отпадъци.
  Доколкото ми е известно, тази ремонтна дейност, под зрителната зала, е ставала със знанието и съгласието на ръководството на читалището както и на читалищното настоятелство. Лично директорът Лазаров е давал отчет пред читалищното настоятелство за това как вървят ремонтните дейности и за всичко свързано с тях, от което следва, че ръководството на читалището също би трябвало да поеме отговорност за тази незаконна дейност.
  Предвид гореизложеното

  МОЛЯ

  Да направите необходимото разследване и след доказване на горепосочените факти да потърсите отговорност от директора на ямболския театър Михаил Лазаров за тази му незаконна дейност, в т. ч. прокуратурата да му повдигне обвинение по чл. 353б от НК – нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на незаконни сметища, като за целта бъде повдигнато обвинение и срещу ръководството на читалище „Съгласие” представлявано от секретаря Ваня Лазарова и членовете на читалищното настоятелство, за това че не са упражнявали достатъчен контрол и на практика са допускали Михаил Лазаров да извършва това престъпление.

  С уважение: Атанас Атанасов
  гр. Ямбол
  28.01.2021 г.

 • Атанас П. Атанасов
  August 13, 2021 - Reply

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

  Изх. № 94-00-96/17.05.2021

  ДО
  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  КОПИЕ:
  Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ
  ЯМБОЛ

  На Ваш Изх. № 279/21 от 12.05.2021 г.

  Относно: Запитване по преписка № 279/21 на г-н Атанас Атанасов, изпратена в МОСВ на 01.02.2021 г.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
  Във връзка с Ваше писмо по преписка № 279/21 на г-н Атанас Атанасов, изпратена в МОСВ на 01.02.2021 г., Ви информираме, че с писмо на Регионална Инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора с Изх. № КОС – 09-546 (5) от 25.02.2021 г., заедно с констативен протокол от проверката, Министерски съвет е информиран относно резултатите от извършената проверка на място и предприетите действия във връзка с подадения сигнал на г-н Валентин Данаилов. Подателят на сигнала е информиран с писмо с Изх. № КОС – 09-546 (2) от 12.02.2021 г. Препращаме копия от писмата и констативния протокол.

  Приложения: съгласно текста

  КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА
  Главен секретар

  София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22
  Тел.: +359 (2) 940 6239, Факс: +359 (2) 981 1185
  _______________________________________________

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Министерство на околната среда и водите
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

  Изх. № КОС-09-546(5)/25.02.2021 г.

  ДО
  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „ДОНДУКОВ” №1
  На Ваш изх. №279/21/01.02.2021 г.
  КОПИЕ ДО:
  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  На Ваш изх. №94-00-96/29.01.2021 г.

  Относно: Информация за извършена проверка

  Във връзка с постъпило в РИОСВ – Стара Загора писмо с вх. № КОС-09-546/28.01.2021 г., като резултат от извършена проверка на 04.02.2021 г. от експерти на РИОСВ – Стара Загора, Ви предоставяме следната информация:
  1. При извършена проверка съвместно с представители на общинска администрация Тунджа в землището на село Окоп, беше констатирано нерегламентирано замърсяване със смесени битови с код-20 03 01 и строителни отпадъци (земни маси), в близост до брега на канал находящ се в западната част на селото в ляво от моста.
  2. Нерегламентираното замърсяване с отпадъци (смесени битови и строителни), на влизане в село Кукорево отдясно от западната страна на шосето е почистено.
  За установеното нарушение до кмета на община Тунджа е издадено предписание от РИОСВ – Стара Загора за предприемане на мерки и действия по почистване на замърсяването с отпадъци в срок до 11.02.2021 г.
  Извършен е последващ контрол на 16.02.2021 г. предписанието е изпълнено в срок.

  Приложение: 1. Констативен протокол № 8527/16.02.2021 г. – последващ контрол

  С уважение,
  ЗЛАТИ ХРИСТОВ (п)
  Директор на РИОСВ – Стара Загора

Leave a reply