Община Ямбол иска авансово 12 млн. лв. за регионалното депо

DSC00079За да се осигурят оборотни средства по проекта за регионално депо, община Ямбол ще поиска авансово финансиране от Министерство на финансите в размер на 12 млн. лв. Такова предложение е внесено в Общински съвет – Ямбол от кмета на общината Георги Славов.

Исканите средства са по Указание ДДС №6 на Министерство на финансите, което подобно на Фонд Флаг, представлява държавен механизъм за осигуряване оборотни средства на общините, изпълняващи проекти по оперативните програми. За разлика от него обаче, при механизъм ДДС 6 не се начисляват никакви лихви. Тъй като общините нямат свободен ресурс за обезпечаване плащанията по големите европейски проекти, държавата създава подобни механизми, които са единствената възможност за осигуряване на оборотни средства за разплащане по инфраструктурните проекти. Ползваните средства са под формата на безлихвени заеми, които се погасяват с последващи междинни или окончателни пращания по съответния проект.

Искането за авансово финансиране по механизма ДДС6 на МФ е необходимо именно за осигуряване оборотни средства по проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол, който се осъществява в партньорство с общините Сливен, Нова Загора, „Тунджа“ и Стралджа.

Съгласно прогнозния график за изпълнение на строителството на Клетка 1 на регионалното депо, през месец септември ще бъде изчерпан наличният финансов ресурс. В същото време започват да се изпълняват рекултивациите на общинските депа на партньорите по проекта, доставка на оборудването на депото, доставка на контейнери за разделно събиране, както и всички съпътстващи дейности за реализацията на проекта, за плащането на които е необходим оборотен финансов ресурс.

Община Ямбол като водещ партньор по проекта трябва да подаде искания за осигуряване на средства, необходими за изпълняваните от партньорите дейности. След направен анализ прогнозният оборотен финансов ресурс е изчислен в размер на 12 000 000 лв., като той се разпределя между партньорите по проекта, както следва:

За Община Сливен: 1 742 091 лв.

За Община Стралджа: 4 027 200 лв.

За Община Нова Загора: 4 354 800 лв.

За Община Ямбол: 1 875 909 лв.

Авансовото финансиране от Държавния бюджет е изгоден механизъм за общината за осигуряване на необходимите финансови ресурси за реализацията на даден проект. До момента община Ямбол е ползвала възможностите, предоставяни чрез Фонд Флаг и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). При всички тези случаи не са възниквали никакви затруднения при връщането на средствата, след като общината получи плащанията по съответния проект.

 

About the Author :