Община Ямбол започва премахването на изоставени автомобили

DSC_4203 (1)Община Ямбол стартира кампания за освобождаване на градски територии от изоставени и излезли от употреба автомобили. След премахването на незаконните гаражи в голяма част от града, това е следваща стъпка към прочистване на пространства и постигане на по-приветлив облик на Ямбол. Освен, че загрозяват и замърсяват обществени територии, изоставените коли  заемат места, които е редно да се ползват за автомобили в движение.

Към момента са установени и описани над 200 такива моторни превозни средства, след направен обход на целия град от служители на Сектор превенция и опазване на обществения ред (СПООР). Регистрираните случаи са на паркирани на улици, паркинги, тротоари и зелени площи изоставени и разкомплектовани автомобили, както и на части от такива.

В момента е в ход процедура по установяване на собствениците на МПС без регистрационни табели.

На установените при огледа случаи, собствениците ще получат уведомление, че

Съгласно чл. 18 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства собствениците им са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване. Те ще получат и изрично уведомление от общината за това си задължение. В случай, че в рамките на един месец, след като бъде предупреден, собственикът не стори това, извозването на автомобила до пункт за изкупуване на вторични суровини се извършва от общината, отново за сметка на собственика. За целта ще се използва репатриращият автомобил (паяк). Съгласно чл.133, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците нарушителите в такива случаи могат да отнесат и глоба от 300 до 1000 лв.

За да не бъдат санкционирани, собствениците на автомобили трябва да представят в Общинска администрация – Ямбол писмени доказателства, че автомобилът е в движение, минал е годишен технически преглед и има платена задължителна застраховка „ Гражданска отговорност“.

Според Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства такива автомобили са  отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, в т.ч.:

– моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл.18а, ал.2, т.1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

– моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

–  изоставено регистрирано МПС, като под такова се разбира излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

About the Author :