Община “Тунджа” с одобрен проект за над 1 млн. лв.

t1Нов инфраструктурен проект на община “Тунджа” е одобрен, съобщи кметът Георги Георгиев.

Община „Тунджа“ е одобрена за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“, подпроцедура чрез подбор Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ .

Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 168 242.43 лв.

Проектното предложение включва дейности за изпълнение на следните инвестиционни проекти за възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътното тяло и тротоарните настилки на следните обекти от публичната инфраструктура на община Тунджа:

1.Основен ремонт / рехабилитация на ул. „Търговска“ от о. т. 9 до о. т. 130 село Бояджик;

2.Основен ремонт / рехабилитация на ул. „Георги Дражев“ от о. т. 22 до о. т. 132 село Веселиново;

3.Изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на ул. „Васил Левски“ от о.т.190 до о.т.532, с. Роза” , който включва дейности за изграждане на нови улично платно и тротоарни настилки.

 

About the Author :