Община „Тунджа” с нов проект по Схема „Училищен плод”

TUNDJAОбщина „Тунджа” за шеста поредна година разработи и ще депозира проект по схема „Училищен плод”. С проекта се гарантира дългосрочна устойчивост на схемата за доставка на пресни плодове и зеленчуци в учебните и детските заведения от общинската образователна структура.

В целевата група по схемата през учебната 2015 – 2016 година са включени общо 1125 деца и ученици от общинските детски градини и училища, като финансовата помощ, за която се кандидатства, е 30 701,25 лв., или 27,29 лв. на всяко дете за периода на реализация на проекта.

Планирани са общо по 40 доставки на пресни плодове по график във всяко от учебните заведения при спазване на изискването за предлагане на децата и учениците минимум четири различни вида плодове месечно.

Схемата „Училищен плод” се прилага през учебната година и включва периода от 1 ноември 2015 г. до 31 май 2016 г.

В изпълнение на Националната стратегия за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци, учебните заведения, които участват осигуряват и прилагането на съпътстващи педагогически мерки, организират приемането и проверката на качеството и количеството на плодовете и зеленчуците, които се предоставят по схемата.

Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и с национално съфинансиране от държавния бюджет чрез Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Чрез нея се инвестира в грижата за здравето на най-малките, като се насърчава консумацията на пресни плодове и зеленчуци сред децата от първа до подготвителна група включително в детските градини и учениците от подготвителна група и от І-ви до ІV-ти клас в училищата. Това е най-подходящата възраст за въздействие върху хранителните навици на децата.

About the Author :