Община “Тунджа” създава център “Домашни грижи” по нов социален проект

Tundja3Одобрено е внесеното от община „Тунджа“ проектно предложение„Център „Домашни грижи” – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община “Тунджа” по  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 .

По проекта ще бъде създаден Център “Домашни грижи“ чрез който ще се предоставят мобилни медико – социални грижи за хората от малките населени места.

Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, ще се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца.

Ще бъде осигурена заетост за 20 лица. Медицински сестри, социален работник, психолог, рехабилитатор и социални асистенти ще бъдат в подкрепа на потребителите. Предвижда се също те да бъдат посещавани периодично от лекар и стоматолог в дома.

Планираната продължителност на проектните дейности е 16 месеца, като през 12 от тях ще се предоставят патронажни грижи в обичайната семейна среда.

Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта  е в размер на  252 269,60 лв.

About the Author :