Община “Тунджа” спешно променя социални услуги в помощ на най-уязвимите

В условията на обявеното в страната извънредно положение община „Тунджа“ предприема безапелационни и спешни мерки за цялостно преформулиране на социалните услуги и всички други общностни ангажименти. В тази сложна и нетипична ситуация всички общински, обществени и общностни ресурси трябва да бъдат насочени към подкрепа на най – уязвимата част от населението – самотните възрастни, хората с увреждания и останалите рискови групи.
Услугите за възрастни и хора с увреждания от спектъра на дневната грижа няма да бъдат доставяни в социалните центрове, а в домовете на потребителите. Услугата „обществена трапезария“ ще бъде осигурявана приоритетно в домашна среда, а не в обособените за целта пунктове и зони. Екипите на социалните центрове ще бъдат плътно ангажирани в новата концепция на доставка на услугите в домашна среда. Прекратени са срещите и контактите в клубовете на пенсионера. Ще бъде осъществявана ежедневна комуникация с техните председатели от екипите на социалните услуги с цел да бъде осигурена необходимата помощ в набавянето на медикаменти и стоки от първа необходимост в тази усложнена обстановка. Услугите в домашна среда от спектъра на личен, социален асистент и домашен помощник ще бъдат доставяни със засилен здравно – социален компонент, благодарение на екипите на общностните центрове по проектите с външно финансиране, както и на социалните услуги от спектъра на делегираните държавни и на местните дейности. Читалищата в лицето на секретарите и настоятелствата преустановяват активната работа със самодейните колективи и ще оказват координирано с кметствата, общинската администрация, здравните и социални центровете логистична подкрепа и съдействие при осигуряване на медикаменти, стоки и услуги на самотни възрастни, хора с увреждания и други лица и групи в уязвима ситуация. Целта е нито един човек от местна общност на община „Тунджа“ да не бъде оставен в ситуация на безизходица и да му бъде осигурена необходимата подкрепа в този труден момент. В създалата се сложна ситуация община „Тунджа“ и нейните жители изключително много разчитат за пореден път на професионализма и на човешката съпричастност на кметовете и кметските наместници на всички 44 населени места.
Екипите на детските и учебните заведения, здравните медиатори, образователните сътрудници и всички други общностни работници също ще бъдат включени в допълнителни общностни дейности, включително при логистиката на доставката на безплатна детска млечна кухня, както и в провеждането на разяснителни дейности във връзка с необходимостта от засилени мерки за лична хигиена.
Община „Тунджа“ разчита на отговорното отношение към себе си и другите, на доброволния ангажимент и на човешката съпричастност на всички свои жители в тази трудна ситуация. Време е да покажем, че всеки човек е важен и че всички ЗАЕДНО сме отговорни към човешкия живот; че „Тунджа“ е повече от община. Че сме общност, която може да се справи и с това предизвикателство.

About the Author :

Leave a reply