Община „Тунджа” разширява социалните услуги с нови проекти

chelen-1Община „Тунджа” разширява социалните услуги с нови проекти с европейско финансиране. Първият от тях вече е одобрен и е подписан договор по него, уникалното му е, че е комбиниран по две оперативни програми. Той е на стойност   889 917 лв. и е един от най-значимите социални и образователни проекти, които са реализирани досега в общината. Проектът се нарича „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Чрез проекта ще бъде въведена пилотно в община „Тунджа“ услугата безплатна детска млечна кухня с патронажна грижа и педиатрична консултация. Ще бъде надграден опитът в услуги в домашна среда, като потребителите им, чрез личните, социалните асистенти и домашните помощници, ще могат да заявяват и медицински прегледи от специалисти в домовете си. В подкрепа на самотните възрастни хора и други лица в неравностойно положение, ще бъде формиран и екип, който ще извършва малки по мащаб ремонтни, хигиенизиращи и други дейности, когато потребителите на услуги не са в състояние да ги извършат сами. Дейностите ще бъдат организирани и координирани от Общински общностен център „КОМПАС“. В екипа на центъра ще бъдат включени социален работник, медиатор, логопед, психолог, юрист и широк спектър от медицински специалисти в полза на местните общности. Предвидено е да бъдат осигурени и нови работни места в партньорство с бизнеса. Ще бъдат инвестирани над 100 000 лева в развитието на ученическия спорт с формирането на общо 10 училищни клуба по художествена гимнастика, борба, спортна гимнастика и акробатика, джудо и самбо, спортни танци, волейбол, бокс. Ще бъдат осигурени още образователни медиатори, ще бъдат проведени образователни екскурзии и много други интерактивни занимания. В хода на реализацията на проекта ще бъде организиран мащабен пленер, в рамките на който ще се промени обликът на фасадите на 20 обществени сгради, като концепцията за рисунките върху тях ще бъде формулирана с прякото участие на местните общности.

chelen-1-prenosПроектът ще се реализира в широко партньорство и сътрудничество с бизнеса, неправителствените организации, учебните и детски заведения.

В средата на март община „Тунджа“ внесе нов социален проект Център „Домашни грижи“ – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

По проекта ще бъде създаден Център „Домашни грижи“, чрез който ще се предоставят мобилни медико-социалнигрижи за хората от малките населени места.

Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, ще се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца.

Ще бъде осигурена заетост за 20 лица. Медицински сестри, социален работник, психолог, рехабилитатор и социални асистенти ще бъдат в подкрепа на потребителите. Предвижда се също те да бъдат посещавани периодично от лекар и стоматолог в дома.

Планираната продължителност на проектните дейности е 16 месеца, като през 12 от тях ще се предоставят патронажни грижи в обичайната семейна среда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта, за която община „Тунджа“ кандидатства  е в размер на  252 269,60 лв.

About the Author :