Община „Тунджа“ разполага със стратегически документи за следващия програмен период

DSC07976На 23 юли  община “Тунджа” представи  резултатите от поредния успешен проект, финансиран с eвропейски средства – „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община „Тунджа”. В заключителната пресконференция взеха участие кметът на общината Георги Георгиев и председателят на Общински съвет “Тунджа” Нели Славова. Кметът Георги Георгиев очерта колко важни за общината са изготвените стратегически документи, а ръководителят на проекта Оник Арабян направи презентация на изпълненото.

DSC07971В рамките на деветте месеца на проекта  са изготвени и приети  от Общинския съвет новите местни стратегически документи, които ще действат през следващия програмен период – Общинският план за развитие на община „Тунджа” 2014 – 2020 и Програмата за управление на ОПР „Тунджа” – 2014 – 2020, Концепция за пространствено развитие на община „Тунджа” 2014-2025г., Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община „Тунджа” и изпълнението на политики на общинската администрация и инструментариум за действие и Механизъм за прилагане на принципа на партньорство при изпълнение на политики за регионално развитие на областно и местно ниво. Изпълнителят на проекта „Региоплан“ ЕООД изработи анализи за  три ключови проекти на ОПР „Тунджа” 2014 – 2020: проект „Изграждане на индустриална зона село Хаджидимитрово“, проект „Реконструкция на улично осветление на населените места от Община „Тунджа“ и проект „Публично-частен проект за изграждане на тържище за риба и земеделски стоки в Община „Тунджа“.

DSC07977Целите на проекта са постигнати чрез привличането на всички заинтересовани страни за участие в процесите на разработване на документите,  касаещи  стратегическите приоритети на регионално и общинско ниво, и провеждане на публични обсъждания.

Реализирането на проекта спомогна  и за формирането на административна култура и методи, ориентирани към резултатите, както и за въвеждане на ефективна система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на общинските политики.  Разработените и въведени механизми ще допринесат за по-добър контрол върху процеса на тяхното изпълнение.

С изпълнението на проекта Община „Тунджа“ се утвърди като модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса, прилагаща съгласувани и ефективни политики за изпълнението на общностни цели.

Проектът „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община „Тунджа” е финансиран по оперативна програма „Административен капацитет” и е на стойност 79 470лв.

 

About the Author :