Община „Тунджа” продължава да развива средното образование

Скалица 8С повече ученици и с променена образователна структура започна новата учебна година община „Тунджа”. Общината успя да реализира успешно идеята си да разшири професионалното образование в нейните учебни заведения и вече и второ училище осигурява професионално средно образование.

От тази учебна година училището в Тенево става обединено, което означава, че осигурява прием след завършено основно образование по специалността „шлосерство”. Обучението ще се провежда до 10 клас, когато е първата степен на професионалното образование, а най-доброто е, че то ще бъде много близко до реалното производство на „Палфингер” – Тенево, където беше открит Учебен център.

По този начин учениците ще успеят да се обучават практически в близки до реалността условия и ще имат шанс за реализация след завършване на образованието си.

Първият прием по новата специалност беше осъществен и в 8 клас в Обединеното училище ще се обучават 15 ученици.

Професионалното образование в община „Тунджа” вече набира сериозна скорост и има петгодишен опит. През миналата учебна година завърши първият випуск по специалността „Лозаро-винарство” в Средното училище в Скалица, а тази година там беше успешно осъществен прием на петия випуск по същата специалност.

След промените образователната структура на община „Тунджа” включва две начални училища, шест основни, едно обединено и едно средно. В тях през тази учебна година ще се обучават с над 20 ученици повече спрямо миналата година. Общината продължава да осигурява безплатна закуска и безплатен обяд на всички ученици, а за по-малките и безплатен плод. Осигурена е и целодневна организация на обучение във всички училища.

Детските градини също продължават да функционират без промяна в 18 села, като в тях се обучават над 500 деца в яслени и детски групи. Общината е осигурила безплатно посещение на детските заведения, като е освободила от такса всички родители, като по този начин осигурява пълен обхват на децата на нейна територия.

Освен грижата на общината за развитието на децата и по-добрата им подготовка за училище допринасят и проектите, спечелени от общината по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

През новата учебна година общината има още два одобрени образователни проекта, които ще се финансират от  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът на община „Тунджа“ с наименование „Заедно с родителите” – иновации в образователната система на община „Тунджа“ е на стойност 15 803 лева и е с продължителност 9 месеца.

Проектът на  ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево с наименование „Заедно можем – ефективен механизъм за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците. Взаимодействия между семейство и училище“ е на стойност 18 885, 40 лева и е с продължителност 11 месеца, а партньор е ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново.

С новите проекти общината отново доказва, че не пропуска възможност да осигури допълнителни средства по проекти за децата и учениците, за да имат те по-добър шанс за развитие.

About the Author :