Община “Тунджа” приключи първия си проект по “Административен капацитет”

DSC01304На 11.09.2014 г. в залата на Община „Тунджа” се проведе заключителна пресконференция по проект „Община Тунджа – повишаване квалификацията на общинските служители”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността е 89 163,53 лв. със срок на изпълнение девет месеца.

Участие в пресконференцията взеха кметът на общината Георги Георгиев, кметове и специалисти на кметства, кметски наместници, общински служители и медии.

В словото си кметът Георги Георгиев подчерта, че приключилите проектни дейности по проекта откриват нови възможности, както пред общинската, така и кметска администрация. Те дадоха възможност да се подобри квалификация и да се придобият нови умения. Кметът сподели, че отблизо е наблюдавал участието на общинските служители, кметовете и кметските наместници, специалистите по населени места в обученията по различни теми. Благодари на всички за тяхната отговорност към обучителните модули, на компетентно задаваните въпроси, на участието в решаването на различни казузи от ежедневието им.

Ръководителят на проекта Елка Гьорина представи пред присъстващите основните моменти при изпълнението на проектните дейности. Изнесената презентация запозна участниците в събитието с целите на Оперативна програма „Административен капацитет”, на проекта и изпълнените индикатори в резултат на неговата реализация.

Приключилите проектните дейности са пет на брой и обхващат цялостния процес при реализацията на проекта. Във връзка с изпълнението на задължително условие на Управляващия орган на ОПАК, десет служители от общинската администрация са обучени по теми от Каталога на Института по публична администрация и се отнасят до публичния имидж на организацията, комуникационна стратегия, усъвършенстване на вътрешните комуникации и основните производства по Административно-процесуалния кодекс.

В четирите обучения по ключови компетентности са участвали 90 служители от населените места и общинската администрация, кметове и кметски наместници. Служителите от целевите групи имаха възможност да повишат своята квалификация и придобият нови знания и умения при предоставянето на нови и по-добри услуги на гражданите и бизнеса.

През обучението „Компютърни технологии в помощ на общинската администрация” успешно са преминали 20 служители, които усъвършенстваха своите умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, работа в Интернет среда, изработване на мултимедийна презентация.

Отчитайки индикаторите за изпълнение, екипът на проекта ще търси и прилага форми на устойчивост във висока мотивация, в ефективна работа, в професионално обслужване на клиенти, в разработване и реализиране на проекти, в изпълнение на общинските политики и подготовката за новия програмен период.

About the Author :