Община “Тунджа” представя добри образователни практики на конференция

DSC09947На 10 юни 2016 година в община „Тунджа” се проведе Педагогическа конференция на тема „Образователната интеграция –модели на родителска активност”. Тя е част от дейностите по проекта „Училищните общности – модел на родителска активност в малките населени места”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, който се реализира от община  „Тунджа” в средищните училища на територията на общината.

DSC09948Конференцията имаше за цел да представи добрите практики, реализирани в рамките на проекта и резултатите от положителното взаимодействие и партньорство между всички училищни общности за приобщаване на децата и учениците от етническите малцинства и техните родители към ценностите на българското образование и училище.

DSC09952В конференцията взеха участие директори и учители от учебно-възпитателните заведения, образователните медиатори, представители на държавни институции, общинската администрация, социални партньори и НПО.

Научен ръководител на конференцията бе г-н Стойко Стойков – началнок-отдел в РИО Ямбол.

DSC09953Конференцията откри заместник-кметът на общината г-н Станчо Ставрев. В приветствието си към участниците и гостите на форума г-н Ставрев сподели, че провеждащата се конференция е поредната проява, която популяризира пред обществеността реалното и устойчиво изпълнение на общинските политики за интеграция на децата и учениците от етническите малцинствени групи.

DSC09956Приоритет на местната власт е осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование, насърчаване и мотивацията на учениците за участие в образователния процес. Нашият стремеж, добави той, винаги е бил да бъдем последователни в усилията си, да постигаме устойчивост на резултатите чрез продължение и надграждане на вече реализирани дейности. Стремим се да въвличаме все повече съмишленици за осигуряване на по-качествени обучение, възпитание и социализация на децата и учениците в средищните общински училища. Вярвам, че методическите разработки и презентациите, които ще видим днес, ще потвърдят за пореден път различния и специфичен дух в тунджанските училища.

С встъпителното слово на г-н Стойко Стойков по основната тема „Образователната интеграция –модели на родителска активност” започна същинската част от конференцията.

DSC09959Бяха представени десет доклада и презентации – осем от учители и образователни медиатори, работещи в средищните училища на община „Тунджа”, и по един от началните училища и ОДЗ, групирани в три тематични направления:

1. „Привличане на родителите към училищния живот-средство за превенция на ранното напускане на училище”;

2. „Училищният медиатор в помощ на училищните общности”;

3. „Родителските клубове – форма за консолидация на училищните общности”.

DSC09969След изслушване на докладите конференцията продължи с дискусия, участие в която взеха педагогически специалисти, наставници, работещи по проекта, представители на родителската общност.

Изтъкна се, че цялостната  дейност по проекта е в полза на децата, независимо от тяхната етническа принадлежност, че с подбраните извънкласни и извънучилищни форми на работа се допринася за задържането и намаляване на ранното отпадане на учениците от ромския етнос от училище.

За да има училището притегателна сила за учениците, извънкласната и извънучилищната работа имат основно място в повишаване на доверието и взаимното уважение между поколенията, както и в подобряване на комуникацията учител – ученик – родител.

DSC09970Друг извод до който стигнаха участниците в конференцията е, че родителските клубове “Заедно”, като форма на работа с родителите, се оказват една изключително полезна форма за приобщаване на родителите към усилията на училището за подтикване на тази група деца към системен учебен труд. Те дават възможност за ефективен и пълноценен диалог с родителската общност, подчинен на превенцията на отпадането на ученици от училище и интегрирането на деца от ромски етнически произход, както и за повишаване на родителския капацитет и потенциал.

Не трябва да се подминава и ролята на образователния медиатор. Той е връзката между учители, родители и ученици. Той е и активен помощник при провеждането на занятията в клубовете. Добре е тази иновативна практика да се наложи и образователния медиатор намери своето постоянно място в училище.

След приключване на дискусията научният ръководител обобщи резултатите от конференцията. Той заяви, че конференцията е постигнала целите си. Г-н Стойков сподели, че в община „Тунджа” се работи системно и последователно по въпросите за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства. Това е процес, който почти е завършен и сега вече предстои работа не за социализация и задържане в училище, а за резултати.

About the Author :