Община “Тунджа” подписа договор по проект за ранно детско развитие за над 580 000 лв.

???????????????????????????????На 29 юни 2016 г., кметът на община „Тунджа” – Георги Георгиев, подписа договор за финансиране на одобреното проектно предложение “Желани пространства – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”  по процедура „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 1 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът е на стойност 588 567 лв., с планирана продължителност на дейностите 28 месеца.

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността сред децата и други лица в риск, чрез интегрирани инвестиции в ранното детско развитие и социално включване в населените места на община “Тунджа”. За период от 24 месеца по проекта ще бъдат предоставени комплексни здравни, социални и образователни услуги.  Изпълнението на проекта създава възможност за устойчивост  на добрия опит и въведените практики по Проекта за социално включване и други инициативи с външно фонансиране, които община „Тунджа” реализира в последните години.

По проекта ще се финансира дейността на Общностния център с Кабинет за ранна интервенция на уврежданията в с. Кабиле. Услуги ще се предоставят и в цялата мрежа от детски заведения на територията на общината, както и като мобилна работа в домовете на потребителите.

About the Author :