“Тунджа” подготвя първа копка по проект “Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на общината”

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните работи по проект „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“ ще се проведе на 29.07.2020 г. от 11.00 часа в с. Роза на ул. „Васил Левски“.

Проектът се изпълнява по административен договор № BG06RDNP001-7.001-0019-C01  от 22.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ, „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.

Дейностите по проекта включват: Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Търговска“ от О.Т. 9 до О.Т. 130, с. Бояджик; ул. „Георги Дражев“ от О.Т. 22 до О.Т. 133, с. Веселиново и изграждане на  ул. „Васил Левски“ от О.Т.190 до О.Т.532, с. Роза.

Обща стойност на проекта – 1 091 920,02 лв., от които 1 087 405,78 лв. европейско финансиране.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

 

About the Author :

Leave a reply