Община „Тунджа” планира 17 895 650 лв. бюджет за 2019 г.

DSC01351Стартов бюджет в размер на 17 895 650 лв. предвижда проектът за бюджет на община „Тунджа”, стана ясно на проведеното на 10 януари 2019  г. обществено обсъждане. Той е най-големият бюджет на общината в нейната история и е с 1 858 550 лв. повече спрямо предходната година.

Източниците на финансиране на бюджета са 5 130 000 лв. от собствени приходи, 11 740 811 лв. финансиране от централния бюджет и 1 024 839 лв. преходен остатък.

DSC01340За 2019 г. са планирани собствени приходи в размер на 5 130 000 ЛВ., което е с 419 200 лв. повече спрямо 2018 г. Данъчните приходи са в размер на 1 509 000 лв., от които 17 000 лв. патентен данък, 460 000 лв. данък върху недвижимите имоти, 530 000 лв. от данък превозни средства, 500 000 лв. от данък за придобиване на имущество и 2000 лв. от туристически данък. Неданъчните приходи, които се формират основно от приходи от стопанска дейност, продажба на имущество и общински такси, са в размер на 3 621 000 лв.

DSC01348Общата допълваща субсидия, която финансира държавните дейности в бюджета, е 8 356 611 лв., което е с 1 098 906 лв. повече спрямо предходната година.

Общата изравнителна субсидия е 2 117 100 лв., само с 64 700 лв. увеличение, изравнителната субсидия е 1 912 400 лв., с 46 200 лв. повече от 2018 г., средствата за зимно поддържане на пътища са 204 700 лв. (увеличение с 18 500 лв.).

Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 267 100 лв., което е с 89 100 лв. повече от 2018 г.

Най-голям дял от разходите през 2019 г. са за образование – 39,8 % или 7 119 430 лв. За държавни служби са предназначени 19,1 % от разходите или 3 421 600 лв., като в това влизат фонд работна заплата на администрацията и на кметовете и служителите в 44-те села и издръжката и средства за Общински съвет. За жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда са заделени 15,8 % или 2 833 689 лв.; за култура и спорт – 8,6 % – 1 536 752 лв.; за социални дейности – 6,6 % или 1 176 630 лв.; за икономически дейности, в това число и поддръжка и ремонт на пътища – 5,6 % или 999 570 лв., за здравеопазване – 2,2 % или 390 167 лв.

Инвестициите в строителството са в размер на 2 154 644 лв., от които 1 754 644 лв. капиталови разходи и 400 000 лв. текущи ремонти. Отделно общината предвижда закупуването на нов багер за 160 000 лв.

Размерът на капиталовите разходи се формира от субсидията от държавния бюджет, от преходния остатък и от собствено финансиране. Разпределението им е 1 549 918 лв. за основен ремонт, 191 726 лв. за дълготрайни материални активи, 1000 лв. за недълготрайни материални активи и 12 000 лв. за придобиване на земя.

Основните ремонти, които проектът за бюджет предвижда да се финансират през 2019 г., са на кметството в Г. Инзово, реконструкция на ВиК инсталация в детската градина в с. Тенево, отоплителна инсталация и възстановяване на фасадата на Средното училище в Скалица.

Предвиждат се и основен ремонт на улица в Крумово, реконструкция на площадите в Кабиле и в Калчево, първи етап на спортен комплекс в Бояджик, отводняване на улица в Завой, изграждане на нов водосток в Роза, ремонт на читалището в Каравелово, довършване на читалищата в Могила и Меден кладенец, възстановяване оградите на гробищните паркове в Козарево и Миладиновци и ремонт на покрива на сградата на здравната служба в Маломир.

Общината ще кандидатства и с проекти пред МИГ „Тунджа” за основен ремонт на детската градина в Крумово, за отоплителната инсталация на училището в Тенево, за основен ремонт на две улици в Тенево, и рехабилитация на улица край реката в Ханово. По друг проект ще се кандидатства за основен ремонт на читалищата в Търнава и Челник и за две спортни площадки в бившото училище на Безмер и в сегашното училище на Кукорево.

По друг проект училището в Генерал Инзово, което е най-голямата сграда в община „Тунджа”, ще се преобразува в посетителски център, а читалища ще кандидатстват за мобилна сцена.

Предвижда се с проект пред МИГ „Тунджа” да се финансира и общинската програма по заетост, която ще осигури работни места за поддържане на селата. В нея ще се обособи и втора група към звеното по БКС, която ще се занимава с кърпежи по улиците след закупуване на нужната техника. „Ефектът от това ще бъде двупосочен, защото ще се спестят собствени средства, които ще се вложат в други необходими разходи”, коментира кметът на общината Георги Георгиев.

Ще бъдат извършени и текущи ремонти за 400 000 лв.

 

About the Author :

Leave a reply