Община “Тунджа” обяви план сметката за таксата за битови отпадъци

DSC03104

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Община „Тунджа“ уведомява всички  заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община „Тунджа“ предлага общински съвет да вземе решение, с което да одобри план – сметка на таксата за битови отпадъци за всички населени места в общината за 2017година. В план-сметката се включват необходимите разходи за услугите, които ще се предоставят през 2017 година по събиране и извозване на битовите отпадъци в депо и тяхното обезвреждане, включително отчисленията по ЗУО, разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и се определя основата за облагане.

Съгласно чл.67, ал.2 от ЗМДТ, когато не може да се установи количеството отпадъци размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка  на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. В тази връзка с §13а от ЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ се възложи на Министерски съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в РБ в срок до 31.03.2016г. да разработи методика за изготвяне на план-сметка  с необходимите разходи за дейността. Към настоящият момент тези изисквания не са изпълнени и следва да се прилагат досега действащите норми.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2017година са предвидени средства в размер на 822 025лв., в т.ч. от тях :

  • 398 491 лв. – за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци;
  • 316 224 лв. – за ползването и експлоатацията на депото за битовите отпадъци, в т. ч. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;
  • 103 460 лв. – за подържане на чистотата на териториите за обществено ползване;
  • 3 880 лв.  – за съдове-кофи на териториите за обществено ползване.

Посочените по – горе дейности ще се финансират чрез ТБО от задължените по чл.64 от ЗМДТ лица.

Въз основа на направените разчети за необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставяните услуги, свързани с битовите отпадъци, както и актуалните размери на данъчните оценки и отчетните стойности на имотите на физическите и юридическите лица, предлагаме завишаване размера на таксата за битови отпадъци за 2017г. спрямо 2016г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл.69, ал.1 от АПК , чрез следните форми:

  • Представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се входират в административния център в сградата на общината с адрес: гр.Ямбол, пл.”Освобождение”№1 и на сайта на общината: www.tundzha.net
  • Участие на 02.12.2016г. в заседание на консултативни съвети:

1. „Икономическо развитие”;

2. „Териториално и селищно устройство”;

3. „Култура и хуманитарни дейности”.

  • Участие в заседания на постоянните комисии на общински съвет „Тунджа“ на 25.11.2016 г. от 13.00 ч.

Настоящото уведомление, на основание чл.66, ал.1 от АПК, да се оповести на интернет страницата на община “Тунджа“, в населените места и други средства за масово осведомяване.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на общината или от публикуваното по – долу приложение.

Публикувано на 21. 11. 2016г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ    / П /

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

 

About the Author :

Leave a reply