Община “Тунджа” кани на обществено обсъждане за поемане на общински дълг

Tundja3П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ТУНДЖА – ЯМБОЛ ЗА ПОЕМАНЕ НА  ОБЩИНСКИ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 51 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности,за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управлението на общинския дълг

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТУНДЖА – ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ.

Дългът, съгласно чл.4 от ЗОД есъс следните основни параметри:

  1. Предназначение на дълга – финансиране на разходи по инвестиционен проект „Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, Община Тунджа“.
  2. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем.
  3. Стойност на дълга – 2 100 000 лв.
  4.  Начин на финансиране/усвояване – еднократно, след подписване на договора за общински заем.
  5. Срок на погасяване на дълга – до 132 месеца от сключването на договора за кредит, включително с гратисния период.
  6.  Начин на обезпечаване на кредита –настоящи и бъдещи собствени приходи на община Тунджа и обща изравнителна субсидия.

Обсъждането ще се проведе нa 20.07.2018 г. от 14:00 часа на първия етаж в заседателната зала на Община Тунджа – Ямбол.

 

About the Author :

Leave a reply