Община „Тунджа” кандидатства за 72 работни места

DSC02938На 21.10.2014 г. община „Тунджа” внесе в областна администрация  „Регионална програма за заетост” за 2015 г., с което се заявява осигуряването на 72 работни места. Те са за безработните  младежи до 29 години с подгрупа до 25 години, които нито се обучават, нито са заети. Това са 263 лица регистрирани в Бюро по труда  Ямбол. Работните места са и за безработни  лица над 50 годишна възраст, които са 544. Предвидено е те да работят 9 месеца от 01 март до 30 ноември 2015 година на 8 часов работен ден, при трудово възнаграждение 380.00 лв. /минимална работна заплата за 2015 г./. Те ще получават и допълнителни възнаграждения по минимални размери /0,6%/, установени в КТ и нормативните актове по неговото прилагане. От програмата се плащат и допълнителни вноски за сметка на работодателя за фондовете „Пенсии”, „Трудова злополука” и „Професионална болест”, „Общо заболяване и майчинство”, „Безработица” и за НЗОК определени в Законите за бюджетите за 2015 г. на ДОО и НЗОК.

Програмата покрива всичките 44 населени места. В тях 60 от наетите лица ще работят по дейността „поддръжка на обществените площи”, което включва косене, тесане, прекопаване и изхвърляне на отпадъци.

Само в  7 от населените места – с. Генерал Тошево, с. Овчи кладенец, с. Скалица, с. Миладиновци, с. Крумово, с. Межда и с. Меден кладенец, общо 12 лица ще реализират дейност по отглеждане  на  площ от около 400 дка общо 60 447 бр. фиданки, които са  отглеждани  за възстановяване на  местообитанията 92А0 от – Натура – 2000. Това са част от заложените за изпълняване дейности по реализираният проект финансиран по ОПОС.

Общата  стойност на проекта е 395 813,04 лв., от които от държавния бюджет – 349 920.00 лв., а за сметка на общинския бюджет 45 893,04 лв.

 

About the Author :