Община „Тунджа” изпълнява мащабна строителна програма

Kalchevo predikalchevo segaМащабна строителна програма изпълнява община „Тунджа” през 2018 г. Довършват се и  последните строителни обекти от капиталовата програма и планираните за текущ ремонт. През годината са изпълнени общо 58 договора за ремонт и проектиране, в процес на изпълнение са още 14.

До края на ноември ще приключат окончателно строителните работи по двата най-големи строителни обекта на общината, които са преходни от миналата година – преустройство и пристройка към ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново и реконструкция и адаптация на сградата на читалището на с. Калчево, която е обособена една част като читалище, а друга за архив на общината.

Откриването и на двете завършени сгради ще стане следващата година в празниците за Деня на община „Тунджа”, защото е необходимо да се извърши и преустройство на пространството около тях, съобщи кметът Георги Георгиев.

Във Веселиново ще се наложи оформление на двора – на съществуващата градинка, оформяне на затревено игрище от страната на пътя, вероятно и на плочника пред училището, който е амортизиран. В Калчево общината е възложила проектиране на  основен ремонт на площада, за да бъде завършено цялостното оформление на центъра на селото.

1 1aОбщо 1 242 500 лв. са средствата, които община „Тунджа” е отделила през 2018 г. за извършване на основен ремонт и ново строителство. Освен двата най-големи обекта във Веселиново и Калчево, с тези средства са довършени основният ремонт на кметството в с. Козарево, на покрива на целодневната детска градина в село Генерал Инзово, на отоплителна инсталация в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в село Роза, на читалищата в селата Окоп, Дряново. Извършен е и ремонт на читалището в Меден кладенец и на площада в село Дражево. Изградено е и сградно водопроводно отклонение в село Калчево. Поставени са и 4 автоспирки в селата Ботево, Дражево, Завой, Могила и две автоспирки в с. Веселиново. Изграден е и тротоар на улица „Христо Ботев“, с. Кукорево. До средата на декември ще бъде извършен и втори етап от основния ремонт на тази улица, който предвижда и поставяне на улично осветление – ще бъдат монтирани соларни улични лампи, за да бъде завършен ремонтът на улицата. Извършен е и основен ремонт на оградата на гробищен парк в с. Маломир.

22aОт капиталовата програма на общината в момента се изпълняват обектите  възстановяване оградата на гробищен парк в с. Овчи кладенец и основен ремонт на язовирна стена, преливник и изпускател на язовир в село Окоп.

Друга съществена част от строителната програма на общината са текущите ремонти, които се извършват както по четвъртокласната пътна мрежа, така и по уличната мрежа в населените места. За това са заделени над 420 хиляди лева от бюджета на общината.

44aЗа текущ ремонт на уличната мрежа в селата през 2018 г. общината е инвестирала 215 783 лв. С тях са извършени ремонти на улици в селата Безмер, Ботево, Бояджик, Видинци, Завой, Кукорево, Межда, Окоп, Роза, Симеоново, Скалица, Стара река, Челник и Чарган.

За текущ ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на общината, която е с най-голяма дължина – 154 км, „Тунджа” е вложила през годината 205 094 лв.

Ремонтирани са участъци от пътищата Меден кладенец-Савино-Межда;  Безмер – летище Безмер; разклона за Симеоново; Тенево – Маломир – Дряново – Драма; Калчево – Стара река; ж.п. гара Тенево – Генерал Инзово; Тамарино – Саранско; пътя за Козарево; пътя за Джинот ; Миладиновци – Крумово и тунджанския участък за с. Желю войвода от пътя Ямбол – Сливен.

55aПрез 2018 г. по линия на текущ ремонт за ремонтирани за 83 800 лв. административните сгради на кметствата в селата Бояджик, Завой, Козарево и Могила; детските градини в селата Роза, Скалица, Чарган; сградата на Общинско социално  предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж“ в с. Победа. Освен това са ремонтирани и общински сгради в селата Дряново, Роза, Тенево и Чарган и мост в село Търнава.

През годината са изготвени инвестиционни проекти за 61 720 лв. за център за образователен туризъм, исторически и краеведски атракции и възстановки в с. Драма, община “Тунджа”, който предвижда преустройство и адаптиране на  училищната сграда и за обновяване на зелени площи на площадите в селата Дражево, Калчево и Чарган. Изготвен е и инвестиционен проект за реконструкция на  водопроводна мрежа по ул. “Търговска”, с. Бояджик.

33aВ процес на изработване е инвестиционен проект за реконструкция на тласкател и част от водопроводната мрежа по ул. “Сакар” и ул. “9-ти септември” в с. Овчи кладенец.

Предстои общината да възложи изработване на инвестиционни проекти на стойност 46 000 лв. за реконструкция на площада в с. Кабиле; ремонти на сградите на НЧ „Н. Вапцаров – 1929“, с. Каравелово, на НЧ „Зора – 1927“, с. Търнава, на НЧ „Н. Вапцаров – 1930“, с. Челник, на НЧ „Пробуда – 1928“, с. Могила; на основен ремонт на ул. „Г. С. Раковски” в с. Крумово; на сградите на детските градини „Кольо Тенев“ в с. Тенево и „Дечка Сюлемезова“ в с. Веселиново и на спортни площадки в селата Кукорево и Безмер.

В средата на 2018 г. община „Тунджа” подписа договор за най-големия си инфраструктурен проект през този програмен период, който е на стойност 5 825 116,51 лв. без ДДС и ще се финансира от Програмата за развитие на селските райони. По проекта ще бъдат реконструирани и разширени водопроводните мрежи в селата Ботево, Роза и Безмер. В Ботево ще се извърши първи етап от реконструкция и разширение на водопроводната мрежа, като ще бъдат извършени монтажни работи по напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, и 170 сградни водопроводни отклонения.

В Роза ще се извърши реконструкция на водоснабдителна система с дължина 7487,88 м. и 236 сградни водопроводни отклонения.

В Безмер е предвидено да се извърши реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа с дължина 8162,60 м. и 280 сградни водопроводни отклонения.

Към момента се провеждат процедури за избори на изпълнители на строително монтажни работи, строителен надзор, авторски надзор и консултантски услуги, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, а изпълнението на дейностите по проекта ще започне през 2019 г.

Общината успя да мобилизира целия си административен ресурс, за да увеличи приходите и да не позволи отказа на общинските съветници за тегленето на кредит да попречи на изпълнението на строителната програма.

Припомняме, че в средата на годината общината плати на фирмата изпълнител на канализацията в Тенево средства, които й присъди арбитражът, но първо финансовият министър отказа да отпусне безлихвен заем на общината, а след това мнозинството от общинските съветници не приеха искането за теглене на кредит.

По този начин, макар и в трудни условия, общината продължи последователно да си изпълнява строителната програма, като не позволи проблемите да се отразят на селата и планираните ремонти да не бъдат извършени.

About the Author :

Leave a reply