Община „Тунджа“ започна изпълнението на нов социален проект

„Тунджа“, 28.03.2023 г.

Стартираха дейностите по проект “Укрепване капацитета на Община “Тунджа” за реформиране на системата за социалните услуги”, съобщи кметът Георги Георгиев.

 

Целта е осигуряване на подкрепа на процесите по реформирането на системата на социалните услуги и улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво. Проектът ще обхване 26 души – новоназначените по проекта и работещите в социалните услуги на община „Тунджа“. Реализацията му ще допринесе за безпроблемното въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на общината.

По проекта е предвидено да се реализира комплекс от взаимосвързани мерки, включващ: създаване на фронт-офис с доставка на оборудване и обзавеждане; наемане, обучение и супервизия на персонала за прилагане на мерките по Закона за лична помощ /ЗЛП/, Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ и Закона за социалните услуги /ЗСУ/ на общинско ниво; изготвяне на анализи и проучвания от социални услуги, включващи и потребностите от услуги; планиране и анализиране предоставянето на социални и интегрирани-социално здравни услуги и разработване на програми за качество; провеждане на разяснително информационни кампании за предоставяне на личната помощ, социални и интегрирани здравно-социални услуги и др.

Изпълнението на Договор № BG05SFPR002-2.002-0042, съфинансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. ще осигури необходимата подкрепа и условия за повишаване на капацитета и експертизата на Община „Тунджа“ за упражняване правомощията и задълженията на местната власт, свързани с прилагането на ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ и ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на предоставяните услуги в общността за местните уязвими групи.

Общата продължителност на проектните дейности е 20 месеца до 15.10.2024 г., а одобрената безвъзмездна финансова подкрепа е в размер на 106 201.00 лв.

С новото проектно предложение Община „Тунджа“ работи общо по четири социални проекта през новия програмен период – за осигуряване на топъл обяд на до 600 потребители, за закупуване на автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж с. Болярско и за осигуряване на грижа в дома на над 180 потребители. Общата стойност на осигуреното външно финансиране по проектите е за над 2,750 млн. лв.

About the Author :