Община “Тунджа” внесе нов социален проект

DSC04522На 15.03.2019 г. община „Тунджа“ внесе нов социален проект, съобщи кметът Георги Георгиев. Проектът е  Център „Домашни грижи“ – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“ по процедура BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 по  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 .

По проекта ще бъде създаденЦентър „Домашни грижи“, чрез който ще се предоставят мобилни медико-социалнигрижи за хората от малките населени места.

Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, ще се възползват от новитепатронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца.

Ще бъде осигурена заетост за 20 лица. Медицински сестри, социален работник, психолог, рехабилитатор и социални асистенти ще бъдат в подкрепа на потребителите. Предвижда се също те да бъдат посещавани периодично от лекар и стоматолог в дома.

Планираната продължителност на проектните дейности е 16 месеца, като през 12 от тях ще се предоставят патронажни грижи в обичайната семейна среда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта, за която Община „Тунджа“ кандидатства  е в размер на  252 269,60 лв.

About the Author :