Община Стралджа се подготвя за зимата

STRВ навечерието на зимата община Стралджа предприема превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението, подготовка за работа и живот в усложнени зимни условия. До края на м.октомври  зам.кметът по икономическите дейности и общинска собственост, кметовете и км.наместници по места, ръководителите на фирми, учреждения и ведомства са задължени  да извършат дейностите по подготовката на хората и окомплектоване на техниката за работа при тежки зимни условия, да създадат нужната организация за своевременно оповестяване и събиране на хората. Да се осигури резерв от ГСМ, луга, пясък, топло облекло, хранителни продукти от първа необходимост за населението най-малко за три дни. В заповедта на Иван Иванов, вр.изп.дл.кмет на общината, се посочва още, че в същия срок началникът на отдел ТСУ трябва да разпореди подготовка за сключване на договор между общината и фирма, притежаваща АТТ за снегопочистване, пръскане на луга и опесъчаване на основните пътища и улици и прилежащата ІV-класна пътна мрежа на територията на общината. Ефикасен контрол по оборудване на МПС със съответните принадлежности за движение при зимни условия се изисква от РУ-Полиция Стралджа.

Началникът на РС ПБЗН ще трябва да организира и извърши проверка за готовността на електропреносните и електро- и газоразпределителни дружества за безаварийна работа през зимата.  Началникът на ВиК има задължението да създаде нужната организация за бързо отстраняване на възникнали аварии и предотвратяване на разливи на питейна вода, създаване на заледени участъци по пътната и улична мрежа, вкл. да се осигури водоснабдяване от резервни водоизточници. Пред актуализиране са плановете  на Електросистемен оператор ЕАД, КЕЦ Ямбол за бързо ликвидиране на възникнали аварии. Заповедта предвижда създаване на организация от РЗИ за подготовка на санитарни автомобили  и лекарствени средства за оказване спешна медицинска помощ при усложнена зимна обстановка. До края на месеца  комисия ще извърши проверка на техниката, почистваща ІV-класна пътна мрежа на територията на общината. Планира се задължително следене нивото на реките, язовирите и хидротехническите съоръжения. В Общинския щаб за координация на НАВР ще се организира денонощно дежурство.

About the Author :