Община Стралджа домакин на заседание за чистотата на реките Мочурица и Мараш

DSC01009Реките Мараш и Мочурица трябва да бъдат опазени от дългогодишното замърсяване! Неотстъпно и категорично е мнението на община Стралджа, която отново  бе домакин на разширено заседание с участие на институции, отговорни за контрола по поддържане чистотата на двете реки. В присъствието на кмета Атанас Киров и Анна Грозева, еколог на общината, представителите на Басейнова дирекция Пловдив, РИОСВ Ст.Загора и Бургас, заедно с Регионалните лаборатории на Ст.Загора и Бургас към Изпълнителната агенция по Околна среда, коментираха резултатите от мониторинга за 2015г.

DSC01008Проведен е мониторинг на състоянието на реките в следните пунктове: за р. Мочурица – до с. Мокрен, с. Чубра, с.Мъдрино, гр. Карнобат, с. Маленово, с. Воденичане и преди заустване на р. Мочурица в р. Тунджа, преди гр. Ямбол и за р. Мараш – преди и след заустване на Дермен дере.  Мониторингът е проведен по биологични и физикохимични показатели, през месеците юли и октомври. Обобщените резултатите дават основание на специалистите да твърдят, че в горното си течение р.Мочурица е в добро екологично състояние  по биологични показатели. Състоянието по физикохимични показатели не е по-различно от това през предходната година.   Тенденцията  и при двете реки е запазване състоянието по биологични показатели   и умерено по физикохимични.

DSC01011На пунктовете преди  и след р.Мараш е констатирано превишение на показателите  желязо и манган. Басейнова дирекция няма данни за евентуалния източник за констатираното замърсяване.  Високите стойности са смущаващи – при стандарт желязо 100 микрогр./куб.дм са отчетени 210! При мангана границата от 50 е превишена до 142 микрогр./куб.дм. Прави впечатление, че миналата година  не е отчитана такава концентрация. Търсейки причината за проблема, специалистите съобщават за забелязаните изкопни работи  по р.Мараш преди пробонабирането, което налага събиране на повече информация от изпълнителите на проекта за корекция на реката.

DSC01010На заседанието стана ясно, че за по-добро наблюдение  в проекта на Плана за управление на Източно-Беломорски район 2015-2021г.,  Басейнова дирекция разделя водното тяло р.Мочурица на четири по-малки тела. Констатациите показват, че първото тяло е в добро състояние, второто , третото и четвъртото за сега  поддържат умерено такова.

Анализирайки своите проверки специалистите от РИОСВ Бургас  информират, че през 2014 и 2015 г. е осъществен сериозен контрол на обектите. По четири контролни пробовземания са направени на определените   пунктове в точки на заустване на индустриални емитери в р.Мочурица.

Потвърждава се  наблюдението за незначителни отклонения по съдържание на азот нитритен на изхода на пречиствателната станция / ПС / на „ВИНС Индустрийс“ ООД. Отклонения  по съдържание на азот нитратен е фиксирано  при  ПС на „СИС Индустрийс“ ООД. При двата цеха на „Винекс Славянци“ АД – в с. Славянци и гр. Сунгурларе са констатирани превишения по три показателя. Проверките до полигон Ново село, където работи локална ПС, не показват нарушения. По време на проверките не е имало възможност за вземане на проби от три от обектите. Факт е, че  канализацията на гр.Карнобат  е без пречистване на водите, поради  което се явява  като един от основните замърсители на реката.

Становището на участниците в заседанието е , че от 2013г. когато е проведена първата работна среща по инициатива на Стралджа, проверките са постоянни, но заложените индивидуални ограничения  в  издадените  разрешителни  за заустване на отпадъчните води в различните обекти  са със стойности по-високи от регламентираните  в Наредбата за характеризиране на повърхностните води.  Тъй като има констатирани превишения извън нормите,  въпреки дейността на локални ПС при някой обекти, то обсъдена бе възможността за служебно преразглеждане на разрешителните  и залагане на изисквания за изграждане на допълнителни съоръжения за пречистване на водите, където това се налага.

След дискусията присъстващите се обединиха около решението мониторингът да продължи и през новата 2016г. като наблюдаваните обекти в района на община Стралджа се намаляват от 4 на 2 с двукратно  пробовземане  и  реакция при сигнали за залпово замърсяване.  Според представителите  на Община Стралджа, които настояват   за гаранции по чистотата на реките, това  наблюдение и контрол ще осигури адекватна информация  за еко обстановката на речните  обекти  на територията на общината.

 

About the Author :