Община Елхово бeше домакин на Общото събрание на РАО “Тракия”

ElhovoСесия на Общото събрание на РАО “Тракия” се проведе на 30 март 2018 г. в общинска зала “Eлхово”, в град Елхово. Мероприятието започна с приветствие и представяне на общината-домакин от кмета г-н Петър Киров, който е и член на Управителния съвет на РАО “Тракия”.

Дневният ред на Общото събрание включваше отчети на ръководните органи на Асоциацията за 2017 г., приемане на бюджет и работен план за 2018 г. Бяха направени и промени в Устава, които се налагат поради влезли в сила изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, касаещи прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им в Агенция по вписванията.

glasuvaneВ Общото събрание участваха делегатите – кметове и представители на общинските съвети на членуващите общини. Като гости на мероприятието присъстваха представители на партньорската Асоциация на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция (кметовете на Кешан, Чорлу, Буюк Мандра, Визе и Хавса), както и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Силвия Георгиева.

По-рано същия ден, в кабинета на кмета на община Елхово се проведе заседание на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия”.

Мероприятието стартира по традиция с приветствие и представяне на общината домакин. Кмета на Община Елхово Петър Киров, който е и член на Управителния съвет на РАО „Тракия“ в свое кратко приветствие представи на пред делегатите, чрез мултимедийна видео презентация редицата успешно реализирани проекти в Община Елхово през последните години в сферата на инфраструктура, култура, образование, здравеопазване и др. Самото представяне, направи силно впечатление на гостите, които споделиха, че промените в Община Елхово са видими и ярко различими сравнявайки го с техни посещения в Елхово през изминалите години. Много добри отзиви бяха споделени и за обновената зала, в която се проведе сесията днес – Зала Елхово.

Присъстващите делегати бяха поздравени от изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева, която връчи поздравителни адреси на председателя на РАО “Тракия Ангел Папазов (бел. ред: кмет на Община Първомай) и кмета на община Елхово Петър Киров.

В деловата част на самото заседание бе разгледан отчет на Управителния съвет за дейността на РАО „Тракия“ през 2017 година, отчет на контролния съвет на РАО „Тракия“ за предходната година, отчет за изпълнение на бюджета за 2017 година и приемане на проектобюджет за 2018 година, работен план за дейността на асоциацията през 2018 година, както и промени в устава на РАО “Тракия”.

Регионалната асоциация на общини „Тракия“ (съкратено РАО „Тракия“) е най-голямото регионално сдружение на общини в България, учредено за сътрудничество, обща икономическа политика, планирането на региона и евроинтеграция. Учредена е на 30 юли 1997 като неправителствено, независимо и доброволно сдружение на общини. Днес това е най-голямото по територия и население регионално сдружение на общини в България, обхващащо около 25% от територията на страната и население над 1 300 000 души. Днес членове на РАО „Тракия“ са 36 общини, а асоцииран член е Съюзът на тракийските дружества в България.

Акцент на дискусиите на работните срещи, организирани от РАО Тракия, през изминалата 2017 година бяха проблемите, свързани с определянето на такса смет, образование, здравеопазване, реализирането на общински дейности с цел приходи, промени в нормативната база, имащи отношение към финансовите ресурси на общините. Засегнати бяха и въпроси, касаещи развитието на сектора по водоснабдяване и канализация и взаимоотношенията между местни и централни власти по отношение управление, собственост и експлоатация на мрежите и съоръженията, включени в състава на водоснабдителните и канализационните системи и отговорностите по стопанисването на язовирите и други водни обекти.

Elhovo1 US-Elhovo

 

About the Author :