Община Болярово ще работи с бюджет от 5 700 000 лв. за 2017 г.

chelen 1Бюджет от 5 700 000 лв. беше приет на последното заседание на Общински съвет – Болярово, което се проведе на 30 януари 2017 г. Неговият размер е с 300 000 лв. повече в сравнение с първоначално планирания бюджет за 2016 г.

За делегираните от държавата дейности общината ще разполага с 3 155 180 лв., от които обща допълваща субсидия  в размер на 2 885 093 лв.; целева субсидия за капиталови разходи  40 000 лв.; преходен остатък от 2016 г. в размер на 240 092 лв. и временно съхраняване на чужди средства – 10 005 лв.

Приходите за местни дейности са планирани в размер на 2 544 820 лв. От тях данъчните приходи са 250 000 лв.; неданъчните приходи са в размер на 1 627 500 лв. Целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности е 442 500 лв., от които обща изравнителна субсидия – 169 100 лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 73 300 лв.

Преходният остатък за местни дейности от 2016 г. е в размер на 420 лв., а предоставените трансфери – 18 000 лв.

За делегирани държавни дейности общината е планирала разходи в размер на 3 608 000 лв.

От тях държавни трансфери са 2 925 093 лв, от преходен остатък държавни дейности – 230 087 лв.; от преходен остатък местни дейности  – 210 лв.; дофинансиране от местни приходи  – 452 610 лв.

Разходите за местни дейности са в размер на 2 092 000 лв., като за резервен фонд за местни дейности  са отделени 100 000 лв.

Инвестиционна програма на общината през 2017 г. е в размер на 1 273 618 лв.

Бюджетът на общината е 4 970 000 лв.; на СУ “Д-р Петър Берон” гр. Болярово – 500 000 лв.; а на ОУ “Ст. Караджа” с.Ст. Караджово – 230 000 лв.

С одобрението на бюджета съветниците гласуваха и средствата за работно облекло на работниците и служителите да бъдат в размер до 360 лева на едно лице, представителни разходи в размер на 2 500 лв.; помощи по решение на Общински съвет в размер на 15 000 лв.;

Общината се ангажира да плаща изцяло транспортните разходи на пътуващите ученици,  навършили 16 години, от местоживеенето им до СУ „Д-р Петър Берон” гр. Болярово.

Средният месечен оклад за един храноден в целодневните детски градини ще бъде в размер до 2,40 лв., а за обяд на ден на ученик в общообразователните училища в общината – в размер до 1,40 лв.

Планирани са и средства за допълнително заплащане на медицинските фелдшери към лекарските практики в Болярово, Мамарчево, Воден, Ст.Караджово в размер на 180 лева месечно с цел подобряване на медицинското обслужване на населението в общината.

Одобрени бяха и средства за изплащане на транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно на ежедневно пътуващия персонал за функция „Образование” в размер на 100%; за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и функция „Здравеопазване” в размер на  75%; за функция „Общи държавни служби” и всички местни дейности в размер на 75%:

Утвърдени бяха разчети за субсидии на: читалище “Възраждане” гр. Болярово – 65 700 лв.;  читалище “Ст. Караджа” с. Ст. Караджово – 7 300 лв.; читалище “Светлина” с. Мамарчево –  7 300 лв.; читалище “Ана Маймункова” с. Воден – 7 300 лв.; читалище “Н.Й.Вапцаров” с. Попово  – 7 300 лв.; читалище “Просвета” с. Г. Крушево    – 7 300 лв. и Футболен клуб – Болярово – 20 000 лв.

Съветниците определиха и 65 бройки численост на персонала в общинската администрация, от които 41 бр. със средства за заплати по §01-00 в размер на 385 500 лв.  за сметка на трансфера по единния разходен стандарт; 24 дофинансирани бройки със средства за заплати по §01-00 в размер на 150 000 лв. за сметка на общински приходи.

Общинският съвет определи и максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 година в размер на 851 510 лв. (15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години) и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 2 838 365 лв. (50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години).

Размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година, са в размер  на 182 670 лв.

About the Author :

Leave a reply