Община Болярово разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00- 98/20.02.2017г .

 

Община Болярово на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че  със Заповед № РД-5- 68 от 20. 02. 2017., е дадено разрешение за  изработването на

Проект за ПУП-ПРЗ за  ПИ 05284.589.33 и ПИ 05284.589.31 по КК на   гр.Болярово,

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ

 

About the Author :

Leave a reply