Община Болярово продава земеделски земи

О Б Щ И Н А    Б О Л Я Р О В О, О Б Л А С Т    Я М Б О Л С К А

З   А   П   О   В  Е  Д

№ РД-5-112/14.03.2017 година

                        На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.1 от Наредба 5 за РПУРОИ, Решение №  218/27.02.2017 и Решение №  219/27.02.2017 взето на Общински съвет Болярово.

О Б Я В Я В А М:

                        Публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост на територията на община Болярово както следва:

–                  ПИ с идентификатор № 05284.430.755 /номер по предходен план: 000755/  с площ 2567 кв.м., VІ категория в местността “Срещу село”, НТП-нива по КК на гр.Болярово с начална цена– 1 540,00 /хиляда петстотин и четиридесет/ лева без ДДС

– ПИ № 000089 с площ 5,703 дка, VІ категория в местността “Кавачето”, НТП-лозе по КВС на с. Дъбово при граници на имота: ПИ № 000098- лозе.;  № 000324-пасище,мера, 000091-полски път и № 000088-нива с начална цена – 1 540,00 /хиляда петстотин и четиридесет/ лева без ДДС

–       ПИ № 000180 с площ 36,124 дка, VІІ категория в местността “Саръ гьол”, НТП-храсти по КВС на с.Ситово при граници на имота:ПИ № 000169- път ІV кл..;  № 000182-храсти; № 023015-нива и т.н. с начална цена – 9 400,00 /девет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 31.03.2017 год. от 13.30 часа в сградата на общината.

Желаещите да участват в търга да подадат в стая № 16 на общината до 16.00 часа на 30.03.2017 год. следните документи:

За юридически лица

 1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
 2. Удостоверение за актуално състояние фирмата издадено не по рано от 15 дни от датата на търга.
 3. Удостоверение от НАП на фирмата, че същата няма държавни или общински задължения.
 4. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по регистрация на фирмата.
 5. Квитанция за внесен депозит – 10% от стойноста на имота, от касата на общината.
 6. Документ за закупени тръжни документи – 6.00 лв. от касата на общината.
 7. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие.

За физически лица

 1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
 2. Удостоверение от НАП на фирмата, че същата няма държавни или общински задължения.
 3. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по постоянен адрес.
 4. Квитанция за внесен депозит – 10% от стойността на имота от касата на общината.
 5. Документ за закупени тръжни документи – 6.00 лв. от касата на общината.
 6. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие.

Търгът ще се проведе на 31.03.2017 год. от 13,30 часа в сградата на общината.

За справки на тел.: 04741/69-06

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:

/Христо Христов/

 

About the Author :