Община Болярово подписа нови договори

novina Два нови договора подписа кметът на община Болярово Христо Христов във връзка със спечелени обществени поръчки от фирми.

Първият бе подписан на 4 януари 2016 година между Христо Димитров Христов (като представител на общината и възложител) и Десислава Иванова Петрова управител на „Булпроджекст груп” ООД – София (фирмата-изпълнител) и е с предмет изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация на уличното осветление в община Болярово и упражняване на авторски надзор”. Срокът на изпълнение на проектирането е 30 дни (съгласно представената и приета оферта и започва да тече, считано от датата на получаване на писмо за стартиране на договора от възложителя и приключва с предаването на работните проекти в деловодството на общината). Стойността на проекта е 137 000 лв. без ДДС.

Вторият договор бе подписан на 13 януари 2016 година между Христо Димитров Христов, кмет на община Болярово и Ангел Красимиров Захариев, управител на „Хидросис инженеринг” ЕООД и е във връзка с проведена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект за „Предотвратяване на риска от наводнения чрез почистване на коритото и биологично укрепване на бреговете на р.Поповска в участък с дължина около 300 м. в урбанизираната територия на гр. Болярово, община Болярово”. Проектът е на стойност 16 800 лв. с вкл. ДДС, а срокът за изпълнение е 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо от община Болярово. Приемането на работата ще се удостовери с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

Освен тези два проекта, общинското ръководство разполага с още няколко готови, които очакват да бъдат внесени и евентуално одобрени през следващите месеци при отваряне на съответните мерки в новия програмен период.

About the Author :