Община Болярово отдава под наем земя за пчелини

О Б Щ И Н А    Б О Л Я Р О В О, О Б Л А С Т    Я М Б О Л С К А

 

З   А   П   О   В  Е  Д

 

№ РД-5- 113/14.03.2017 година

                        На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1,2,3 и 7 от ЗОС, Решение № 220 взето с Протокол № 21/27.02.2017 г. на Общински съвет Болярово

О Б Я В Я В А М:

                        Явен публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 / десет/ години на поземлени имоти общинска собственост на територията на община Болярово за изграждане на пчелини, както следва:

Поземлен имот с № 000113 с площ от 1,000/63,654 дка /един декар от шестдесет и три декара, шестстотин петдесет и четири кв.м./, ид. ч. целият с площ 63,654 дка, обозначени с б. ABCD,  в местността “Фичоолу“, НТП – залесена територия по КВС на с. Воден, при граници и съседи: № 000098; № 000086; № 000081; № 028022 и т.н. по скица.

Поземлен имот с № 022030 с площ от 1,000/16,084 дка /един декар от шестнадесет декара, осемдесет и четири кв.м./, ид.ч. целият с площ 16,084 дка, обозначени с б. ABCD, в местността “Арпалък“, НТП – пасище, мера по КВС на с. Крайново, при граници и съседи: № 000351; № 022029; № 000758; № 000690.

Поземлен имот с идентификатор № 69674.34.59 /номер по предходен план:117001/ с площ от 1,000/1119639 кв.м. /хиляда кв.м. от един милион сто и деветнадесет хиляди шестстотин тридесет и девет кв.м./, ид.ч. целият с площ 1119639 кв.м., обозначени с б. ABCD, в местността “Малък извор“, НТП – друг вид дървопр. гора по КК на с. Странджа, при граници и съседи: № 69674.39.46; № 69674.40.586; № 69674.40.588; № 69674.40.587 и т.н. по скица.

с начална цена 11,00 /единадесет лева / лева на декар годишна вноска, като същите се използват за изграждане на пчелин.

Търгът ще се проведе на 31.03.2017 год. от 14.00 часа в сградата на общината.

Желаещите да участват в търга да подадат в информационния център  на общината до 16.00 часа на 30.03.2017 год. следните документи:

За юридически лица

 1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
 2. Удостоверение за актуално състояние фирмата издадено не по рано от 15 дни от датата на търга.
 3. Удостоверение от НАП на фирмата, че същата няма държавни  задължения.
 4. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по  регистрация на фирмата /при регистрация на фирмата на територията на общината у-нието ще бъде издадено служебно/.
 5. Квитанция за внесен депозит – 10% от стойноста на имота за целия период, по касата на общината
 6. Документ за закупени тръжни документи – 6.00 лв. от касата на общината.
 7. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие.

За физически лица

 1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
 2. Удостоверение от НАП на лицето, че същото няма държавни задължения.
 3. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по  постоянен адрес /при постоянен адрес на територията на общината у-нието ще бъде издадено служебно/.
 4. Квитанция за внесен депозит – 10% от стойноста на имота /равняващя се на 11,30 лв/, по касата на общината
 5. Документ за закупени тръжни документи – 6.00 лв. от касата на общината.
 6. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие.

Търгът ще се проведе на 31.03.2017 год. от 14,00 часа в сградата на общината.

За справки тел.: 04741/69-06

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:

  /Христо Христов/

About the Author :

Leave a reply