Община Болярово обявява търг за учредяване право на строеж

bolО Б Щ И Н А    Б О Л Я Р О В О, О Б Л А С Т    Я М Б О Л С К А

З   А   П   О   В  Е  Д

№ РД-5-449/13.08.2014 год.

 на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, Решение № 406 взето с Протокол № 35/23.07.2014  година на Общински съвет Болярово

 О Б Я В Я В А М:

Публичен търг за учредяване право на строеж  върху петно № 1 и № 2 с площ по 21 кв.м. от дворно място с площ 3207 кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор № 05284.501.502 /номер по предходен план: парцел VІІІ, кв.49/ по КК на гр.Болярово, община Болярово  с начална цена 210,00 /двеста и десет/ лева без ДДС за всяко петно.

Търгът ще се проведе на 29.08.2014 год. от 14.30 часа в сградата на общината.

Желаещите да участват в търга да подадат в стая № 16 на общината до 16.00 часа на 28.08.2014 год. следните документи:

За физически лица:

  1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
  2. Удостоверение от НАП по Данъчна регистрация на лицето, че същият няма държавни задължения.
  3. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по  постоянен адрес на лицето.
  4. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от община Болярово.
  5. Квитанция за внесен депозит – 10% от общата стойност от касата на общината.
  6. Фактура за закупени тръжни документи – 4,80 лв. от касата на общината.
  7. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие

За юридически лица:

  1. Молба за участие в търга по образец от стая №16 на общината.
  2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата издадено не по рано от 15 дни от датата на търга.

10. Удостоверение от НАП на фирмата, че същата няма държавни задължения.

11. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по  регистрация на фирмата.

12. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от община Болярово

13. Квитанция за внесен депозит – 10% от общата стойноста от касата на общината.

14. Фактура за закупени тръжни документи – 4,80 лв. от касата на общината.

15. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие

Търгът ще се проведе на 29.08.2011 год. от 14.30 часа в сградата на общината.

За справки тел.: 04741/69-06

За КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:__________________

съгласно Заповед № РД-5-431/05.08.2014г.           /Нина Терзиева/

 

 

About the Author :