Община Болярово обявява изработването на проект на подробен устройствен план за поцземлени имоти в Болярово

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-606 /06.08.2018г.

Община Болярово на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че  със Заповед № РД-5-   от  ., е дадено разрешение за  изработването на Проект за ПУП-ПРЗ за  ПИ 05284.581.2 и ПИ 05284.581.4 и ПИ 05284.581.901 по КК на гр. Болярово.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ

About the Author :

Leave a reply