Община Болярово назначи медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа”

BOLYAROVOОбщина Болярово, в качеството си на партньор по проект „Нови възможности за грижа“ във връзка с изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5, назначи медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Процесът на кандидатстване, подбор и наемане на медицинските специалисти по проекта и определяне на потребители на здравни услуги се извършва при недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и др. Здравните услуги за потребителите на услугата „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ ще се предоставят през месец февруари 2016 г., по предварително изготвен месечен почасов график на медицинския специалист.

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Реализира се с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

About the Author :