Община Болярово кандидатства с четири проекта пред МИГ

IMG_5254С четири проектни предложения кандидатства община Болярово пред Местната инициативна група Елхово-Болярово по Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на малка по мащаби инфраструктура от Стратегията за Воденото от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони. На последното си заседание на 20 септември 2018 г. Общински съвет-Болярово даде съгласие за кандидатстване.

Едното проектно предложение е за частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в четири села на общината – Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево.

Второто предложение има за задача създаване на съвременна фитнес зала в град Болярово. Целта е съществуващата сграда, общинска собственост, да бъде ремонтирана и реконструирана, да се доставят уреди и пособия за спортни тренировки.

С проектното предложение за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово ще се благоустроят междублоковите пространства в общинския център. Ще се подобри околната среда и условията за живот в село Попово, където ще се изгради детска площадка, отговаряща на всички изисквания за безопасност и сигурност. Ще се монтират съоръжения за игра.

Четвъртото проектно предложение е за рехабилитация на съществуващите тротоари в град Болярово. Това ще се направи на проблемните места, ще се повиши безопасността на придвижване на хората, ще се благоустрои градската среда в Болярово.

Всяко от проектните предложения повишава качеството на средата, в която живеят местните хора.

Максималните разходи по всеки един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 200 хил. евро. Финансовата помощ е в размер на 100 процента.

Проектни предложения по процедурата се подават от 5 септември до 8 октомври 2018 г. през системата ИСУН 2020.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор BG06RDNP001-19.077 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие е 1 222 394,00 млн. лв.

Допустимите дейности, за които общините могат да кандидатстват, са свързани със изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културният живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Решенията на Общински съвет-Болярово удостоверяват, че дейностите по проектите съответстват на приоритетите на Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Болярово 2014-2020 г.

About the Author :