Община Болярово започва работа по нов проект по ОПАК

 DSC04172Община Болярово започва работа по нов проект, изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет” по приоритетна ос „Управление на човешките ресурси”. Наименованието му е „Обучение за повишаване на квалификацията и компентността на служителите на община Болярово за по-добро административно обслужване” по договор № М13/05.08.2014 г.

Стойността на проекта е 77 945, 86 лева, като финансирането е изцяло безвъздмезна помощ от ОПАК, а  времетраенето му ще е 12 месеца.

Обща цел е подобряване на ефективността и ефикасността на работата в община Болярово, специфичните цели: повишаване на капацитета на служителите на администрацията на Община Болярово, чрез подобряване на квалификацията на служителите й, а целевата група – служителите от общинската адмниситрация.

Очакваните резултати са, след провеждането на четири обучения, проектът да приключи със сто служители с повишена квлификация и сертификати, удостоверяващи новите придобити професионални умения.

Основните дейности, които ще бъдат осъществени по този проект са пет: управление на проекта; обучение по информационни технологии; обучение по ключови компетентности;  обучение в Института по публична администрация; осигуряване на информация и публичност на проекта.

 

 

 

 

 

About the Author :