Община Болярово започва изпълнение на проект по реконструкция на път

DSC04172По пореден нов проект започва работа община Болярово. Договорът между кметът на общината Христо Христов и Дойчо Дойчев, изпълнителен директор на фирмата-изпълнител, спечелила обществената поръчка „Технострой- Инженеринг 99” – АД – град Ямбол, бе подписан на 3 септември 2014 година. Предмет на договора е „Реконструкция на JAM 1028 /ІV-79021 от разклон ІІ-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600” (финансиран по договор №28/321/01517/10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Стойността му е 2 380 946,54 лв. без ДДС.

Като резултат от изпълнението на основната дейност по проекта – изграждане и/или подобряване на недвижима собственост, ще бъде реконструиран участък от пътната мрежа между с. Попово- Дъбово- Ст. Караджово с обща дължина, възлизаща на 13 800 м. Това ще  допринесе за подобряване  качеството на живот и ще подобри възможностите за развитие на бизнеса в община Болярово.

Чрез поддейност 1.1. (строително-монтажни работи в участъка от км. 6+900 до км. 7+920 – с. Попово с обща дължина от 1020 м.) на територията на с. Попово в участъка от км. 6+900 до км. 7+920, ще се реконструира пътна настилка с обща дължина 1020 м. Като резултат ще се повиши интензивността на движението в този участък, ще се подобри качеството на пътната мрежа, което ще доведе до подобряване на условия за експлоатация, безопасността и комфорта на движение.

Чрез реализирането на поддейност 1.2. (строително- монтажни работи в участъка от км. 11+060 до км. 12+120- с. Дъбово, с обща дължина, възлизаща на 1060 м.) в участъка от км. 11+060 до км. 12+120- с. Дъбово, ще се реконструира пътна мрежа с обща дължина 1060 м. Това ще доведе до повишаване интензивността на движение в този участък, подобряване качеството на пътната настилка и подобряване на условия за експлоатация, безопасността и комфорта на движение.

А очакваните резултати от последната поддейност (строително- монтажни работи в участъка от км. 15+960 до км. 16+600- с. Стефан Караджово, с обща дължина, възлизаща на 640 м.) са да се повиши интензивността на движението в този участък, ще се подобри качеството на пътната настилка, което ще доведе до подобряване на условията за експлоатация, безопасността и комфорта на движение.

 

 

About the Author :