Община Болярово внесе нов социален проект

IMGP3063В изпълнение на своята социална политика община Болярово разработи  и представи в МТСТ нов проект ”Незвисим живот за жителите на община Болярово”, който е по операция „Независим живот”, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта, който очаква одобрение, е 496 470, 11 лв. с планирана продължителност на изпълнение 21 месеца от които 18 месеца  ще e доставката на услугите. Това e  социалeн проект с най-голяма продължителност разработен от общината.

Целта на настоящия проект е чрез доразвиване на съществуващия център за услуги в домашна среда, създаден по проект „Взаимопомощ в общността” в община Болярово да се обогати систематизираното и пълно предоставяне на необходимите социални и здравни услуги на хората в неравностойно положение в общината.Чрез реализацията на настоящия проект се цели постигането на промяна в разбирането за уврежданията като медицински проблем и въвеждането на социален модел и индивидуален подход, който предоставя равни възможности за хората с увреждания и хората над 65 годишна възраст с невъзможност за самообслужване и отношението към тях като към всички членове на обществото. Всички дейности по конкретното проектно предложение са пряко насочени към подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и самотноживеещите възрастни хора от община Болярово, чрез получаване на достъп до социални услуги в общността или в домашна среда: ще се надгради и обогати дейността и предлаганият набор от услуги на действащия “Център за услуги в домашна среда” в община Болярово; ще продължи предоставянето на качествени социални услуги в общността или в домашна среда за предотвратяване на социално изключване и създаване на възможности за водене на самостоятелен живот на възрастните и хората със специфични нужди; ще се разшири пространственият обхват на предоставяните услуги и тяхното разнообразие; ще се повиши качеството на живот, както на предоставящите услуги, така и на потребителите; За устойчиво развитие на услугите, местните институции и заинтересовани страни ще участват активно в реализацията на проекта с цел изграждане на капацитет за планиране и управление на предоставянето на социални услуги в общността и създаване на местна собственост върху проекта. Цели се и допълване и надграждане на резултатите постигнати от изпълнението на проект “Взаимопомощ в общността”.

 

 

About the Author :