Община Болярво продава бившия санаториум в Стефан Караджово

bolО Б Щ И Н А    Б О Л Я Р О В О, О Б Л А С Т    Я М Б О Л С К А

З   А   П   О   В  Е  Д

 № РД-5-445/12.08.2014 год.

                        На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.1 от Наредба 5 за РПУРОИ и Решение № 414 взето с Протокол № 36/31.07.2014 год. на Общински съвет Болярово

О Б Я В Я В А М:

Явен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот № 69208.501.684 с площ 24835 кв.м и застроена площ 4205 кв.м с 11 сгради, с начин на трайно ползване “Комплекс за здравеопазване” по кадастрална карта на с.Стефан Караджово, община Болярово с начална тръжна цена 607 706,00 лева /шестстотин и седем хиляди, седемстотин и шест лева/ без ДДС при следното условие:

–  да бъде използван само като заведение за социални услуги и социална дейност по предназначението на имота за балнеолечение и СПА център;

Търгът ще се проведе на 29.08.2014 год. от 14.00 часа в сградата на общината.

Желаещите да участват в търга да подадат в стая № 16 на общината до 16.00 часа на 28.08.2014 год. следните документи:

  1. Молба за участие в търга по образец от стая №16 на общината.
  2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата издадено не по рано от 15 дни от датата на търга.
  3. Удостоверение от НАП на фирмата, че същата няма държавни задължения.
  4. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по  регистрация на фирмата.
  5. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от община Болярово.
  6. Квитанция за внесен депозит – 10% от общата стойноста /равняващ се на 60 770,60 лв./ по сметка на общината

ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Бургас

BIC: IORTBGSF

IBAN:        BG07IORT73783312000001

  1. Фактура за закупени тръжни документи – 4,80 лв. от касата на общината.
  2. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие.

Търгът ще се проведе на 29.08.2014 год. от 14.00 часа в сградата на общината. При липса на кандидати ще се проведат повторни търгове на 05.09.2014  и 12.09.2014 от 14,00 часа при същите условия.

За справки на тел.: 04741/69-06

За КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:__________________

съгласно Заповед № РД-5-431/05.08.2014г.           /Нина Терзиева/

 

/ЙД

About the Author :