Обществено обсъждане на проектобюджет на община Болярово за 2015 г.

IMGP5700На 28 ноември 2014 г. от 14,00 часа се състоя обществено обсъждане на проектобюджета за община Болярово през 2015 година. Присъстваха членовете на общинската администрация, директори на социални заведения, представители на училища и детски градини, общественици, кметски наместници от населените места, общински съветници, граждани.

Срещата бе ръководена от секретаря на общината Мария Чанева. С присъствието си уважи мероприятието  председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков.

След встъпителните думи на госпожа Чанева тя предостави думата на Мария Янчева, началник-отдел „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“.

IMGP5685Чрез нейната обширна, детайлно подготвена презентация присъстващите имаха възможност да се запознаят с размера на средствата, които се предвижда да бъдат изразходвани по отрасли и направления. Както и с финансовите постъпления в общинския бюджет /като прогнозни средства/.

Госпожа Янчева изтъкна, че по принцип общинският бюджет е финансов план на общината, приходно-разходната сметка. Той е израз на провежданата от местната власт политика и отразява нейната загриженост за битието на жителите.

Общинският бюджет се формира въз основа на средствата, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година. Той включва още планираните собствени приходи, както и реализирания преходен остатък. В сравнение с 2014 година единните стандарти са увеличени в следните функции: образование – средно с 2,4%; социално осигуряване, подпомагане и грижи – средно с 3,3%; отбрана и сигурност – с 9%; здравеопазване – с 47%; почивно дело, култура, религиозни дейности читалища – с 8%

Изразена в цифри, финансовата проектопрограма е следната. Обща стойност: 5 100 000 лв. Предоставени средства от централния бюджет: 3 001 300 /59 %/ лв. Планирани собствени приходи: 1 752 280 (34 %) лв. Очакван преходен остатък от текущата година –346 420 лв. (7%).

А ето и акцентите в разходната част на проектобюджета за 2015 година: социални дейности и услуги – 1 289 200 лв. /25 %/; образование – 905 100 лв. /18%/; здравеопазване – 30 600 лв.; култура, спорт, почивно дело – 259 100 лв. /5 %/; икономически дейности и услуги – 665 900 лв. /13%/; БКС и опазване на околната среда – 720 810 лв. / 14 %/; общи държавни служби – 1 140 290 лв. /22%/; отбрана и сигурност 87 400  лв. /2%/; други – 1 600  лв.; резервен фонд – 80 000 лв.

Общо капиталовите разходи, заложени в проектобюджета, възлизат на 1 412 360 лв., от които предоставената целева субсидия от републиканския бюджет е 404 000 лв., 1 008 360 лв. са от собствени приходи и друго финансиране. В инвестиционната програма предвидените разходи са разпределени както следва: общи държавни служби – 194 000 лв. /13,74%/; образование – 55 000 лв. /3,89%/; социално осигуряване и грижи – 130 000 лв. /9,20%/; култура и спорт – 370 000 лв. /26,20%/; БКС и опазване на околната среда – 434 960 лв. /30,80%/; икономически дейности и услуги – 228 400 лв. /16,17%/.

Последваха изказвания и предложения от залата. Отношение относно нови предложения взеха: кметският наместник на с. Воден Елена Анева, икономическият експерт в общинска администрация Жельо Желев, управителят на Защитено жилище и ЦСРИ – Болярово Марина Танева, директорът на ЦДГ „Здравец“ – Болярово и филиалите Калина Гюрова.

Госпожа Чанева и господин Дженков разясниха какво ще бъде извършено във връзка с основателно поставените въпроси. На присъстващите бяха раздадени брошури

Накрая Десислава Кичукова презентира в залата проектите за община Болярово за 2015 година. Те са класифицирани в четири раздела: проекти в процес на изпълнение (на обща стойност 9 888 395,57 лв.); проекти в процес на одобрение (на стойност 1 663 650,34 лв.); разработени технически проекти за кандидатстване през 2015 година (стойност – 8 120 590,87 лв.).

В процес на изпълнение са следните проекти: “Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Болярово ” (с финансираща организация Програма за развитие на  селските райони 2007 – 2013г. , Приоритетна ос 3, Мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи”) на обща стойност 743 396,13 лв.; “Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа – гр. Болярово,Община Болярово” (Програма за развитие на  селските райони 2007 – 2013г. , Приоритетна ос 3, Мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” на стойност 4 107 756 лв.; „Подкрепа за достоен живот” (по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”) на стойност 183 904 лв.; „Подобряване на културно взаимодействие между община Болярово и община Юскюп, чрез развитие на културната инфраструктура” (Трансгранично сътрудничество България – Турция) на стойност 396 890.94 евро; „Реконструкция на път JAM 1028/IV-79021 от разклон II-79 – Попово – Дъбово – Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600”( Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.) на стойност 3 177 198,37 лв.; «Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на Община Болярово за по – добро административно обслужване » (ОП “Административен капацитет”) на стойност 77 945,86 лв.; «Саниране на училищна сграда ОУ «Стефан Караджа», с. Стефан Караджово» (Национален доверителен екофонд) на стойност 183 336,00 лв.; «Реконструкция на вoдoпроводната мрежа на с. Воден, община Болярово» – втори етап на стойност 822 512,00 лв.

Проект в процес на одобрение са: GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно – историческия туризъм в трансграничния регион на Ямбол – Странджа – Одрин с обект: Средновековен манастир – с. Воден, Община Болярово на обща стойност 1 663 650,34лв.

Разработени технически проекти за кандидатстване през 2015 година са: “Закриване и рекултивация на съществуващо сметище – гр. Болярово, община Болярово” на стойност 1 193 348, 63 лв.; “Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Болярово” на стойност 2 369 000 лв.; Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Мамарчево на стойност 3 358 242,24 лв.; “Ремонт, реконструкция и възстановяване на сградите на културни домове в Община болярово както следва: Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище “Ана Маймункова – 1894”, Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище “Възраждане – 1912« и “Преустройство и възстановяване на читалищен дом в град Болярово – втори етап“ на обща стойност 1 200 000 лв.

 

 

About the Author :