Обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Болярово за 2018 година

IMG_0825На 30 май 2019 година се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2018 година.

На обсъждането присъстваха кметът на общината Христо Христов, секретарят Мария Чанева, председателят на Общински съвет-Болярово Атанас Дженков общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинската администрация.

Общинският кмет Христо Христов откри публичното обсъждане, като съобщи на присъстващите, че обсъждането на отчета за изпълнието на бюджета за 2018 година се извършва на основание чл.140, ал.4 от закона за публичните финанси,  представлява  важна част от бюджетната процедура и има за цел да информира жителите на общината за начина на изпълнението на бюджета, както и за проведените местни политики през отчетната година.

IMG_0827Началникът на отдел «Бюджет и ФСД» Мария Янчева представи пред присъстващите кратка презентация, като разясняваше цифрите по направления. От презентацията стана ясно, че през изтеклата 2018 година е продължила работата за:  разумна политика за гарантиране на бюджетната стабилност; ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси; обезпечаване на финансовото изпълнение на проекти с европейско финансиране; реинвестиране на приходите и увеличаване на събираемостта им; подобряване на инфраструктурата; привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда; богат културен календар; висока степен на социална чувствителност и толерантност.

Бюджетът на общината за 2018 г. е в размер на 6 289 464 лв., при първоначален план –  5 750 000 лв. и уточнен план към края на годината 6 563 935 лв. Данните за структурата и обема на приходите и изпълнението спрямо предходната година бяха представени подробно в таблица .

IMG_0821Като цяло собствените приходи в размер на 1 363 970 лв. са с 323 517 лв. по-малко в сравнение с миналата година. Изпълнението на данъчните приходи през 2018 г. в сравнение с предходната година е на 91%.

Разходите по бюджета на общината през 2018 г. достигнаха 6 025 006 лв. при окончателен план 6 563 935 лв., което е 92% изпълнение.

През отчетния период бяха реализирани проекти по Оперативни програми със средства от ЕС и други международни програми в размер на 201 567 лв.

По ОП „Човешки ресурси” са постъпили приходи в размер на 166 924 лв. и са  извършени разходи в размер на 135 177 лв., отчетени по съответните разходни параграфи.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” са постъпили приходи в размер на 48 702 лв. и са извършени разходи в размер на 66 390 лв., отчетени по съответните разходни параграфи.

След края на презентацията общинският кмет сподели, че е тревожна тенденцията да се увеличават отговорностите на общините, а средствата – не. Но е доволен, че за поредна година общината успява да балансира бюджета и да остане финансово стабилна.

IMG_0819 IMG_0820 IMG_0822 IMG_0823 IMG_0824 IMG_0826

 

About the Author :