Обществено обсъждане на общинския план за развитие на Стралджа

DSC00009aКои са най-ценните ресурси на община Стралджа, кои са забележителните местности, селища, природни и исторически обекти, които трябва да бъдат опазени, кои са основните проблеми на общината към този момент и най-необходимите мерки за подобряване състоянието в община Стралджа, кои да бъдат приоритетите за развитието на района …Това бяха част от въпросите  в анкетно проучване на фирма „Велдер консулт” проведена с участниците в общественото обсъждане на проекта за Общински план за развитие /2014-2020г./ Целта е да се разшири информацията, да се привлекат колкото може повече хора, които имат мнение, предложения и конкретни идеи  за бъдещото развитие на община Стралджа. Допълнително в анкетата бяха включени и въпроси за основните работодатели и икономическите отрасли в общината, кои са най-важните проекти, които трябва да бъдат реализирани през новия програмен период и имат ли анкетираните желание за участие в публично-частни или други партньорства с общината за реализиране на конкретни проекти за стимулиране на местното развитие.

В същинската част на обсъждането  арх.Белин Моллов презентира подготовката на  Общинския план за развитие 2014-2020 г. заедно с интересен анализ на всеки от етапите, предложенията, целите, приоритетите.

В изпълнение на проект”Въвеждане на механизми за наблюдение, контрол и последваща оценка при изпълнение на политиките на община Стралджа”, по ОП”Административен капацитет” общината участва в разработването на Общинския план за развитие чрез своите специалисти от администрацията, съветници, представители на бизнеса, браншовите организации, професионални и граждански сдружения. Подготовката на важния документ е в изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС. Планът е основен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Той е основа за взимане на решения, предприемане на конкретни инициативи и ефективно използване  на ресурсите. Цели постигане на по-добро управление чрез ефективно използване на публичните институции, спазвайки принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност, отчетност, ефективност, субординация, координация и предвидливост.

About the Author :