Обществено обсъждане на Общинския план за развитие в Болярово

IMGP0076На 3 юли 2014 г. се проведе обществено обсъждане на проекта на Общинския план за развитие 2014 – 2020, както и на Концепция за пространствено развитие на община Болярово, изготвени по проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Болярово”, финансиран от ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд – съгласно Договор № 13-13-43/29.11.2013 г.

Присъстваха общинският кмет Христо Христов, председателят на Общинския съвет Атанас Дженков, кметовете и кметските наместници от населените места на общината, общественици, представители на различни институции и ведомства, граждани. Обсъждането се ръководеше от Нина Терзиева, заместник-кмет на общината.

Кметът на община Болярово Христо Христов изтъкна значимостта на обсъждания план, тъй като в него са заложени всички важни, необходими дейности, докосващи се до бъдещето на хората, които живеят тук. И призова към активна позиция участниците в срещата.

След това госпожа Терзиева предостави възмоност на доц. Косьо Стойчев, ръководител на екипа на „РЕГИОПЛАН” ЕООД  – София, да запознае аудиторията с проектоплана и Концепцията за пространствено развитие на община Болярово 2014-2020 г. Изчерпателно, в детайли, достърно и ясно доц. Стойчев изложи всички основни компоненти, включени в проектоплана.

Общата цел на този проект е: въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в Болярово. Целеви групи са: общинската администраця, Общински съвет – Болярово, неправителствени организации, гражданският сектор, местният бизнес.

Коментирана беше и Програмата за управление на Общинския план за развитие 2014-2020 г., като доцент Стойчев направи обстойни разяснения. Реализирането на обсъдения общински план би довело до устойчив растеж на местната икономика и до повишаването на жизнения стандарт на населението. Развиването на селски туризъм, например, трябва да бъде свързано със създаването на музейни сбирки, с възстановяването на войнишките паметници, с атрактивни обекти и организиране на различни празници. Това би засилило интереса към общината ни като туристическа дестинация – изтъкна господин Стойчев.

След неговото изявление госпожа Терзиева покани към изразяване на мнения, предложения или възникнали в ходана презентацията въпроси. Кметският наместник на село Воден Елена Анева първа се включи в обсъждането, споделяйки, че местната църква „Свети Георги Победоносец” се нуждае от реконструкция, а читалищато – от хидроизолация. Освен това госпожа Анева подсказа идеята етнографската сбирка, която се помещава във фоайето на читалищната сграда, да бъде преустроена в къща на бита. Друг важен въпрос според нея е подобряването на интернет – връзката в селището.

Със свои предложения се включиха и други местни ръководители: Иванка Чалъмова, Снежана Данчева, Тодор Куртев. А Николай Михалев, общински служител в Болярово, постави тревожния проблем за транспортните връзки в общината, особено през почивните дни.

Общинският кмет резюмира направените предложения и заяви, че те ще бъдат обсъдени на предстоящото заседание на Общинския съвет (24 юли 2014 г.). Той допълни, че проектопланът ще бъде допълнен навярно и с други необходими за хората начинания: консултантски център, подобряване на аптечното обслужване, създаване на предпоставки за разрастване на животновъдството и т.н.

Закривайки общественото обсъждане, госпожа Терзиева завърши с афоризма: „ Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш.” А верният път към това бъдеще минава през всички предвидени, планирани и реализирани от хората дейности. За да живеят утре по-добре от днес!

Бинка Величкова

 

About the Author :