Обществено обсъждане на доклада за екологичната оценка на ОУП на община Болярово

IMG_1392На 11 юни 2018 година в град Болярово бяха представени и обсъдени проекта на Общия устройствен план на община Болярово и доклада за екологичната оценка на общия устройствен план.

На представянето присъстваха представители на общинското ръководство: кметът Христо Христов и заместник-кметът Нина Терзиева, председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков, представители на Държавното горско стопанство – Сливен, Общинската служба „Земеделие“,  „В и К“ – клон Болярово, кметове и кметски наместници, общински съветници, „Дружество за защита на птиците“, специалисти от общинската администрация, граждани.

Общинският кмет Христо Христов откри срещата, като представи гостите и разясни накратко поводът за тази среща. Общият устройствен план е задължителен за общината ни и неговото приключване ще спомогне много за бъдещи инициативи и ще улесни общинското ръководство, а и жителите на общината при планиране и реализиране на инвестиционни намерения. Той благодари на колегите си кметове и кметски наместници, както и на представителите на бизнеса, които активно са се включили в досегашните срещи и обсъждания и са допринесли за изготвянето на проекта за общия устройствен план.

Основният доклад бе представен от господин Кристиан Миленов, представител на фирмата-изпълнител  по договор  – Обединение „Три Калета 2016“ – град София.

Той разясни етапите на работа, през които са преминали и какво предстои да бъде направено, за да се финализира проекта на общия устройствен план на общината. Концепция, подход, методика и подробен анализ, интегрирани данни, редовен мониторинг, електронно управление включваше презентацията му. Това, на което наблегна бе, че за да се използват пълноценно всички налични данни, ще е необходимо общината да разполага с  ГИС. Той направи кратко резюме на Общия устройствен план, включващ и предложение за програма за управление на риска.

Общината ни е сред най-екологично чистите райони, бе общото мнение на взелите отношение в обсъждането, голяма част от нея влиза в защитените зони от мрежата „Натура 2000“, на територията ни има защитени видове (като царски орел), язовир Малко Шарково дава много възможности за развитие не само на туризъм, но и на различни дейности.

Общият устройствен план е една добра стъпка, сподели общинският кмет в заключение на дългите разисквания, стартът е положен и това ще помогне много за бъдещото развитие на множество дейности в общината.

Предстои внасянето на обсъдените документи в РИОСВ – Стара Загора за разглеждане от Експертен съвет.

IMG_1394 IMG_1411

 

About the Author :

Leave a reply